Aktualności

OGŁOSZENIE O NABORZE NA STANOWISKO OPIEKUNKA ŚRODOWISKOWA 

 Projekt „Łęczycka Integracja”
współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskie Funduszu Społecznego

Łęczyca, dn. 03.08.2022 r.

DYREKTOR MIEJSKIEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W ŁĘCZYCY
 OGŁASZA NABÓR NA STANOWISKO: OPIEKUNKA ŚRODOWISKOWA

Osoba ubiegająca się o zatrudnienie musi spełnić następujące wymagania niezbędne do zatrudnienia na danym stanowisku:

 • posiada obywatelstwo polskie;
 • posiada wykształcenie minimum zawodowe;
 • posiada pełną zdolność do czynności prawnych i korzysta z pełni praw publicznych;
 • nie była karana za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe;
 • stan zdrowia pozwala na zatrudnienie na określonym stanowisku;
 • ma nieposzlakowaną opinię;
 • mile widziane doświadczenie w pracy z osobami starszymi, wymagającymi opieki.

Wymagania dodatkowe

 • wysoka kultura osobista;
 • umiejętność organizowania pracy w domu klienta.;
 • umiejętność nawiązywania kontaktów interpersonalnych;
 • mile widziane posiadanie kursu w zakresie opieki nad osobami starszymi
 • mile widziane prawo jazdy kat. B

PEŁNA TREŚĆ OGŁOSZENIA

Ogłoszenie o naborze
Kwestionariusz osobowy załącznik Nr 1
Oświadczenie załącznik Nr 2

Zapytanie ofertowe nr MOPS.271.21.2022 z dnia 01.08.2022r.

Projekt „Łęczycka Integracja”
współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskie Funduszu Społecznego

Miasto Łęczyca / Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Łęczycy z siedzibą w Łęczycy, ul. Ozorkowska 8, zwane dalej Zamawiającym, zaprasza do składania ofert w postępowaniu na przeprowadzenie kursu opiekuna osób starszych w projekcie „Łęczycka Integracja” realizowanym w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020.

ZAPYTANIE OFERTOWE NR MOPS.271.1.2022 Z DNIA 01.08.2022 r.

Załącznik nr 1 Formularz ofertowy wraz z oświadczeniem o braku powiązań z zamawiającym
Załącznik nr 2 Umowa do zapytania ofertowego nr MOPS.271.1.2022
Załącznik nr 3 Wykaz wykonanych usług
Załącznik nr 4 Umowa powierzenia przetwarzania danych osobowych
Załącznik nr 5 Opis przedmiotu zamówienia

Zmiana godzin pracy

U W A G A

Informujemy, że w związku z falą upałów
od dnia 28 czerwca (wtorek) do dnia 1 lipca (piątek) zmianie ulegną godziny pracy
Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Łęczycy.

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Łęczycy będzie czynny
w godzinach 6:30 – 14:30.

Łęczycka Integracja

Celem głównym projektu jest wzrost dostępności usług opiekuńczych dla 28 osób potrzebujących wsparcia w codziennym funkcjonowaniu (16K), w tym 4 osób ze względu na niepełnosprawność (2K), 24 osób ze względu na stan zdrowia (14K), służących zaspokojeniu rosnących potrzeb wynikających z niepełnosprawności i stanu zdrowia – w wymiarze społecznym poprzez utworzenie i bieżące funkcjonowanie 12 nowych miejsc świadczenia usług opiekuńczych w Mieście Łęczyca.

Projekt skierowany do 28 osób zamieszkałych na obszarze województwa łódzkiego  w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego potrzebujących wsparcia w codziennym funkcjonowaniu.

Uczestnikami projektu mogą zostać osoby:
a.   są mieszkańcami Miasta Łęczyca,
b.   osoby potrzebujące wsparcia w codziennym funkcjonowaniu,
c.   otoczenie osób potrzebujących wsparcia w codziennym funkcjonowaniu.

UDZIAŁ W PROJEKCIE JEST BEZPŁATNY. 

OKRES REALIZACJI DZIAŁAŃ 01.06.2022 r. – 31.08.2023 r.
Wartość projektu: 828 643,56 zł
Wkład Funduszy Europejskich: 745 779,20 zł

Szczegółowych informacji na temat projektu udzielają osobiście lub telefonicznie, nr 24 721 23 71 pracownicy MOPS w Łęczycy lub koordynator projektu pod numerem 694-433-871.

Projekt „Łęczycka Integracja” współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na latach 2014-2020

Do góry