Aktualności

Program ,,Opieka wytchnieniowa”

Miasto Łęczyca / Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Łęczycy zaprasza osoby zainteresowane udziałem w programie pn. Opieka wytchnieniowa dla jednostek Samorządu Terytorialnegon – edycja 2024 do zgłoszenia swojego udziału w ww. działaniu.

Program zapewnia świadczenie usług opieki wytchnieniowej członkom rodzin lub opiekunom sprawującym bezpośrednią opiekę nad:

 1. dziećmi do ukończenia 16. roku życia posiadającymi orzeczenie o niepełnosprawności lub
 2. osobami niepełnosprawnymi posiadającymi:
 1. orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności albo
 2. orzeczenie traktowane na równi z orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności, zgodnie z art. 5 i art. 62 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych zamieszkującymi we wspólnym gospodarstwie domowym z osobą z niepełnosprawnością, która wymaga stałej opieki w zakresie potrzeb życia codziennego.

Usługi opieki wytchnieniowej będą przysługiwać w przypadku zamieszkiwania członka rodziny lub opiekuna, o których mowa powyżej, we wspólnym gospodarstwie domowym z osobą z niepełnosprawnością, która wymaga stałej opieki w zakresie potrzeb życia codziennego.

Usługi opieki wytchnieniowej będą świadczone w ramach pobytu dziennego w miejscu zamieszkania osoby z niepełnosprawnością w godzinach 6.00-22.00.

Limit godzin usługi opieki wytchnieniowej finansowanych ze środków Funduszu przypadających na jedną osobę niepełnosprawną wynosi nie więcej niż 240 godzin w skali roku.

Uczestnik Programu nie ponosi odpłatności za usługę przyznaną w ramach Programu „Opieka wytchnieniowa” dla Jednostek Samorządu Terytorialnego – edycja 2024.

Zgłoszeń do programu dokonuje się na podstawie Karty zgłoszenia do Programu „Opieka wytchnieniowa” dla Jednostek Samorządu Terytorialnego – edycja 2024 wraz z podpisaną klauzulą RODO oraz kserokopią aktualnego orzeczenia o stopniu niepełnosprawności.

Rekrutacja do udziału w Programie odbywała się w terminie: 11.03.2024 r. do 18.03.2024 r.

Osoby zainteresowane skorzystaniem z opieki wytchnieniowej prosimy o kontakt z  Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Łęczycy: Tel. 24 721 23 71

Dokumenty do pobrania:

 1. Karta zgłoszenia do Programu „Opieka wytchnieniowa” dla Jednostek Samorządu Terytorialnego – edycja 2024
 2. Klauzula informacyjna RODO w ramach Programu „Opieka Wytchnieniowa” dla Jednostek Samorządu Terytorialnego – edycja 2024 Ministra Rodziny i Polityki Społecznej.
 3. Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych MOPS
 4. Oświadczenie członka rodziny/opiekuna o innych formach wsparcia
 5. Karta oceny stanu osoby z niepełnosprawnością wg zmodyfikowanych kryteriów oceny – Skali FIM

Należy pamiętać: że do każdego zgłoszenia należy dołączyć orzeczenie o niepełnosprawności lub orzeczenie o stopniu niepełnosprawności.

„ASYSTENT OSOBISTY OSOBY Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ”

 

Informujemy o prowadzonej rekrutacji do udziału w Programie Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej – „Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością” dla Jednostek samorządu Terytorialnego – edycja 2024.

Rekrutacja do udziału w Programie odbywała się w terminie: 09.02.2024 r. do 15.02.2024 r.

Miasto Łęczyca / Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Łęczycy pozyskał dotację na realizację Programu „Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością” dla Jednostek Samorządu Terytorialnego, dzięki czemu możliwa będzie realizacja usług asystenckich w roku 2024.

Wsparcie adresowane jest do osób dorosłych zamieszkujących na terenie Miasta Łęczyca posiadających:

  1. dzieci do ukończenia 16. roku życia posiadające orzeczenie o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami w pkt 7 i 8 w orzeczeniu o niepełnosprawności – konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji (3 osoby)
   oraz

  1. osoby z niepełnosprawnościami posiadające orzeczenie:
   – znacznym stopniu niepełnosprawności (15 osób)  albo
   – umiarkowanym stopniu niepełnosprawności (3 osoby) albo
   – traktowane na równi z orzeczeniami wymienionymi w lit. a i b, zgodnie z art. 5 i art. 62 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych.

Asystenci będą wspierać osoby z niepełnosprawnościami w ich codziennym funkcjonowaniu, a zakres wykonywanych przez nich czynności dostosowany będzie do indywidualnych potrzeb i oczekiwań odbiorców wsparcia.

Wszystkie osoby zainteresowane prosimy o zapoznanie się z Regulaminem udziału w Programie, który określa zasady rekrutacji i uczestnictwa.
Dodatkowych informacji na temat realizacji Programu można uzyskać pod nr tel. 24 721 23 71.

Załączniki dla osoby ubiegającej się  o wsparcie Asystenta Osobistego Osoby z Niepełnosprawnościami:
 1. Karta zgłoszenia do Programu „Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością” dla Jednostek Samorządu Terytorialnego – edycja 2024;
 2. Karta zakresu czynności w ramach usług asystencji osobistej do Programu Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością dla Jednostek Samorządu Terytorialnego edycja 2024;
 3. Oświadczenie o zapoznaniu się z Regulaminem udziału w Programie;
 4. Podpisana klauzula informacyjna RODO – Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej W ŁĘCZYCY;
 5. Podpisana klauzula informacyjna RODO – MRiPS;
 6. Oświadczenie uczestnika Programu  „Asystent Osobisty Osoby z niepełnosprawnością” dla Jednostek Samorządu Terytorialnego – edycja 2024 (1 – akceptacja);
 7. Oświadczenie Uczestnika Programu „Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością” dla Jednostek Samorządu Terytorialnego – edycja 2024 (2 – wskazanie); 
 8. Oświadczenie uczestnika programu że w godzinach realizacji usług asystenta nie będą świadczone inne usługi asystencki lub inne usługi o podobnych charakterze;
 9. Dokumenty potwierdzające doświadczenie w udzielaniu bezpośredniej pomocy osobom z niepełnosprawnościami.

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Łęczycy informuje, że do wniosku należy dołączyć obligatoryjnie aktualne i obowiązujący orzeczenie o stopniu niepełnoprawności lun inny równoważny podobny dokument. Brak dołączonego dokutemu, może skutkować odrzuceniem wniosku o przydzielenie Asystenta Osobistego bez możliwości odwołania.

Załączniki dla wskazanego Asystenta Osobistego

  1. Oświadczenie o niefigurowaniu w rejestrze sprawców przestępstw na tle seksualnym;

  2. Podpisana klauzula informacyjna RODO – Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej W ŁĘCZYCY;

  3. Podpisana klauzula informacyjna RODO – MRiPS;

 

Informacje o dodatku osłonowym na 2024 rok

DODATEK OSŁONOWY 2024 r.

W związku z wejściem w życie z dniem 31 grudnia 2023 r. ustawy o zmianie ustaw w celu wsparcia odbiorców energii elektrycznej, paliw gazowych i ciepła informujemy, że od 01 stycznia 2024 r. sprawy związane z przyjmowaniem i rozpatrywaniem wniosków o przyznanie dodatku osłonowego realizowane są przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Łęczycy – 99-100 Łęczyca, Al. Jana Pawła II 13.

Dodatek osłonowy to jednorazowe świadczenie wypłacane za I połowę 2024 r. To reaktywacja znanego wszystkim dodatku osłonowego z 2022 r. Świadczenie ma rekompensować koszty wysokiej inflacji.

KRYTERIUM DOCHODOWE

Możesz starać się dodatek osłonowy jeśli  Twoje miesięczne łączne zarobki oraz osób z Tobą gospodarujących, w przeliczeniu na osobę nie przekraczają:

 • 1500 zł w gospodarstwie wieloosobowym,
 • 2100 zł w gospodarstwie jednoosobowym

UWAGA!

W przypadku przekroczenia powyższego kryterium dochodowego możesz otrzymać dodatek, ale w niższej wartości zgodnie z zasadą złotówka za złotówkę. Oznacza to, że dodatek osłonowy będzie przyznawany nawet po przekroczeniu kryterium dochodowego, a kwota dodatku będzie pomniejszana o kwotę tego przekroczenia.

Dodatek osłonowy przysługuje  za okres 1 stycznia 2024 r. do 30 czerwca 2024 r. Wypłata dodatku będzie realizowana w 2024 r. jednorazowo w terminie do dnia 30 czerwca 2024 r

WYSOKOŚĆ DODATKU OSŁONOWEGO

 • 228,80 zł dla gospodarstwa domowego jednoosobowego,
 • 343,20 zł dla gospodarstwa domowego składającego się z 2 do 3 osób,
 • 486,20 zł dla gospodarstwa domowego składającego się z 4 do 5 osób,
 • 657,80 zł dla gospodarstwa domowego składającego się z co najmniej 6 osób.

Jeżeli głównym źródłem ogrzewania jest np. kominek, koza, kuchnia węglowa lub piec kaflowy na paliwo stałe, przewidziane stawki dodatku są wyższe.

 • 286 zł dla gospodarstwa domowego jednoosobowego
 • 429 zł dla gospodarstwa domowego składającego się z 2 do 3 osób,
 • 607,75 zł dla gospodarstwa domowego składającego się z 4 do 5 osób,
 • 822,25 zł dla gospodarstwa domowego składającego się z co najmniej 6 osób.

KTO WCHODZI W SKŁAD GOSPODARSTWA DOMOWEGO?

Gospodarstwo domowe tworzą: osoba fizyczna samotnie zamieszkująca i gospodarująca (gospodarstwo domowe jednoosobowe), albo  osoba fizyczna, oraz osoby z nią spokrewnione lub niespokrewnione pozostające w faktycznym związku, wspólnie z nią  zamieszkujące i gospodarujące (gospodarstwo domowe wieloosobowe).

Wnioski dla osób mających miejsce zamieszkania w Łęczycy będą przyjmowane elektronicznie oraz w formie tradycyjnej przez pracowników Filii Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Łęczycy pod adresem 99-100 Łęczyca, Al. Jana Pawła II 13.

ROZSTRZYGNIĘCIA W SPRAWIE PRZYZNANIA DODATKU OSŁONOWEGO.

Pozytywne rozstrzygnięcia nie mają formy decyzji, jeśli podasz swój adres e-mail we wniosku, wyślemy rozstrzygnięcie na adres elektronicznej skrzynki pocztowej. W przypadku, gdy adres email nie zostanie podany, rozstrzygnięcie nie jest wysyłane do beneficjenta. Wypłaty dodatku są realizowane niezależnie od  odebrania informacji o przyznaniu dodatku osłonowego. Decyzje odmowne są wysyłane w formie tradycyjnej.  

W N I O S E K
Klauzula informacyjna RODO

TERMIN SKŁADANIA WNIOSKÓW

Wnioski o wypłatę dodatku osłonowego można składać do 30 kwietnia 2024 r. Wnioski złożone po tym terminie pozostawia się bez rozpoznania.

MIEJSCE SKŁADANIA WNIOSKÓW
Filia
MIEJSKIEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W ŁĘCZYCY
WYDZIAŁ ŚWIADCZEŃ RODZINNYCH I ALIMENTÓW
99-100 ŁĘCZYCA, AL. JANA PAWŁA II 13
Tel. kom. 790 550 119 – Dodatek osłonow
e
go

PROCEDURA POSTĘPOWANIA O PRZYZNANIE DODATKU OSŁONOWEGO

Aby ustalić sytuację dochodową Twojego gospodarstwa domowego podstawą obliczenia dochodu gospodarstwa domowego będzie rok 2022. 

Weryfikacja dochodów członków gospodarstwa domowego następuje przy użyciu systemów teleinformatycznych Emp@tia, za pośrednictwem których pozyskiwane są dane o dochodach osiąganych w danym roku kalendarzowym rozliczonych na zasadach ogólnych oraz wysokość odprowadzonych składek na ubezpieczenie zdrowotne.

Dokumenty potwierdzające wysokość osiągniętego dochodu: (dotyczy wszystkich pełnoletnich członków rodziny)

 • Oświadczenie o dochodach członków gospodarstwa domowego osiągniętych w roku bazowym, innych niż dochody podlegające opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych na zasadach określonych w art. 27, art. 30b, art. 30c, art. 30e i art. 30f ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (oświadczenie stanowi integralną część wniosku)
 • Gospodarstwo rolne (dotyczy osób, które taki dochód uzyskiwały):
 • Oświadczenie o wielkości gospodarstwa rolnego wyrażonej w hektarach przeliczeniowych ogólnej powierzchni w roku kalendarzowym poprzedzającym okres zasiłkowy(oświadczenie stanowi integralną część wniosku)

Ważne!

W przypadku braku możliwości samodzielnego uzyskania przez Ośrodek informacji lub zaświadczeń z przyczyn nieleżących po stronie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Łęczycy, Ośrodek będzie wzywał wnioskodawcę do dołączenia tych informacji lub zaświadczeń.

POZWÓL OSOBOM BEZDOMNYM PRZETRWAĆ ZIMĘ

W związku z trwającym okresem zimowym Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
zwraca się z apelem do wszystkich mieszkańców Miasta Łęczyca o szczególną wrażliwość i zwrócenie uwagi na los osób bezdomnych przebywających na terenie naszego miasta.

Nie przechodźmy obojętnie obok ludzi potrzebujących
Natychmiastowa reakcja może nawet uratować życie.

Gdy zauważysz osobę bezdomną
Niezwłocznie informuj odpowiednie służby.

ZGŁOSZENIA MOŻNA DOKONYWAĆ

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Łęczycy
99-100 Łęczyca, ul. Ozorkowska 8
tel./fax 0 24 721 23 71; 0 24 721 28 42
e-mail: sekretariat@mopsleczyca.pl
Adres skrytki na platformie ePUAP: /LECZYCAMOPS/skrytka

Straż Miejska
Urząd Miejski w Łęczycy
99-100 Łęczyca, ul. M. Konopnickiej 14
tel. 24 721-03-36
e-mail: straz@leczyca.info.pl

Komenda Powiatowa Policji w Łęczycy
 99-100 Łęczyca, ul. Ozorkowskie Przedmieście 4
tel.  47 84 231 00 lub nr alarmowy 112
e-mail:  komendant@leczyca.ld.policja.gov.pl

Do góry