Aktualności

Opis projektu „Pomocą w przemoc”

Projekt pn. „Pomocą w przemoc”

Program Regionalny Fundusze Europejskie dla Łódzkiego 2021-2027
Priorytet FELD.07 „Fundusze europejskie dla zatrudnienia i integracji w Łódzkiem”
Działanie FELD.07.12 „Usługi na rzecz rodziny”

Beneficjent – Miasto Łęczyca, 99-100 Łęczyca, ul. M. Konopnickiej 14.
Realizator projektu – Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Łęczycy, 99-100 Łęczyca, Ul. Ozorkowska 8.

Cel projektu

Celem ogólnym jest wsparcie łęczyckich rodzin zagrożonych kryzysem przemocowym, opiekuńczo – wychowawczym oraz psychicznym, poprzez zatrudnienie specjalistów, ułatwienie bezpłatnego i natychmiastowego dostępu do kompleksowego wsparcia oraz edukację w zakresie ról wychowawczych w okresie 36 miesięcy tj. 01.07.2024 r. – 30.06.2027 r.

Celem szczegółowym projektu będzie wspieranie integracji społecznej osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, w tym osób najbardziej potrzebujących i dzieci.

W projekcie będą realizowane dwa typy projektów:

 1. Rozwój usług wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej. Wsparcie dotyczy wyłącznie usług świadczonych w społeczności lokalnej gdzie będą realizowane działania o charakterze profilaktycznym skierowane do rodziny, w tym asystentury rodzinnej.
 2. Tworzenie ośrodków lub punktów interwencji kryzysowej oraz rozwój usług w zakresie przeciwdziałania przemocy, w tym przemocy w rodzinie. Tworzenie ośrodków lub punktów interwencji kryzysowe gdzie będą realizowane działania o charakterze poradnictwa i wsparcia indywidualnego, terapii krótkoterminowej oraz innych działań wynikających z diagnozy potrzeb uczestników.

Kto stanowi grupę docelową projektu?

W projekcie mogą wziąć udział wyłącznie osoby zamieszkujące na terenie Miasta Łęczyca (kryterium obowiązkowe), które spełniają jeden z poniższych kryteriów i to właśnie ta grupa jest adresatem projektu „Pomocą w przemoc”:

1.a. Osoby/rodziny potrzebujące wsparcia w związku z kryzysem przemocowym, opiekuńczo-wychowawczym i psychicznym co zostało wcześniej zdiagnozowane /stwierdzone.

1.b. Wyrażają chęć uczestnictwa celem wsparcia funkcjonowania swojego i swoich rodzin.

1.c. Osoby i rodziny zagrożone ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, doświadczające kryzysu przemocowego, psychicznego i opiekuńczo-wychowawczego

1.d. Osoby dorosłe z niepełnosprawnością legitymujące się orzeczeniem o niepełnosprawności w stopniu lekkim, umiarkowanym i znacznym lub dzieci z orzeczeniem o niepełnosprawności.

1.e. Osoby i rodziny w których występuje wyraźny kryzys w zakresie realizacji zadań opiekuńczo-wychowawczych a dalszy pobyt dzieci w rodzinie biologicznej może być zagrożony.

1.f. Osoby i rodziny wobec których uruchomiona była w przeszłości lub trwa procedura Niebieskiej Karty.

1.g. Osoby doświadczające przemocy domowej oraz osoby stosujące przemoc domową wraz z ich najbliższym otoczeniem.

1.h. Otoczenie ww. grup o ile ich udział jest niezbędny dla skutecznego wsparcia grup docelowych.

Projekt zakłada także preferencyjność w dostępie do usług dla następujących grup społecznych:

2.a. Osoby samotnie wychowujące dzieci.

2.b. Rodziny w których co najmniej jedna osoba posiada orzeczenie o stopniu niepełnosprawności.

2.c. Osoby i rodziny które poprzez postanowienie sądu zobowiązano do współpracy z asystentem rodziny.

2.d. Osoby i rodziny wobec których uruchomiona została procedura Niebieskiej Karty, procedura ta jest aktywna lub w trakcie monitoringu.

O kwalifikacji do Projektu decydować będzie spełnienie minimalnych kryteriów uczestnictwa.

Formy wsparcia oferowane w projekcie „Pomocą w przemoc”

1. W Projekcie będą realizowane następujące formy wsparcia:

 a) Zindywidualizowane formy wsparcia w postaci:

– asystenta rodziny,

– psychologa,

– pedagoga,

– prawnika,

– rodzin wspierających,

– mediatora,

– pracownika socjalnego,

– terapeuty uzależnień,

– treningu umiejętności wychowawczych.

Ich zadaniem będzie zapobiegać rozpadowi rodziny, wspierać rodziny w funkcjach wychowawczych, opiekuńczych, eliminować lub łagodzić sytuacje kryzysowe, zapobiegać przemocy domowej lub wyeliminować tę już ujawnioną oraz ograniczyć negatywne skutki psychologiczne i społeczne tego zjawiska występującego w łęczyckich rodzinach.

b) Uruchomiony zostanie Punkt Interwencji Kryzysowej, w którym zatrudnieni specjaliści będą adresować swoje działania do osób znajdujących się w kryzysie, potrzebujących natychmiastowego wsparcia w tym doznających przemocy domowej, świadków przemocy domowej oraz osób stosujących przemoc domową.

W Punkcie Interwencji Kryzysowej stacjonarne dyżury będzie pełnił:

– specjalista ds. przemocy domowej,

– psycholog,

– prawnik,

– terapeuta uzależnień,

– mediator.

Przewidziany jest też dostęp do psychiatry celem wczesnej diagnozy problemów psychicznych. Zaplanowano również konsultacje ds. bezpieczeństwa dla uczestników celem wzmocnienia ich kompetencji z zakresu bezpieczeństwa.

Rezultaty projektu

– 30 rodzin potrzebujących wsparcia w zakresie realizacji funkcji opiekuńczo-wychowawczych otrzyma szerokie wsparcie specjalistyczne zapewniające optymalne funkcjonowanie rodziny i rozwój dzieci i młodzieży. Zapobiegnie to kryzysowi rodziny, izolacji dzieci od rodziny biologicznej i rozpadowi rodziny.

-30 rodzin u których wystąpił lub występuje kryzys przemocowy zostanie objętych specjalistycznym wsparciem w ramach Punktu Interwencji Kryzysowej. Rodziny zagrożone przemocą domową otrzymają pakiet wsparcia, która pozwoli zapobiegać eskalacji przemocy domowej i negatywnych skutków tego społecznego zjawiska.

Udział w projekcie „Pomocą  w przemoc” jest bezpłatny i dobrowolny.

Okres realizacji zadań: 01 lipca 2024 r. – 30 czerwca 2027 r.

Wartość projektu: 3 953 125, 00 PLN
Wkład Funduszy Europejskich: 3 755 468,75 PLN

Kontakt do realizatora projektu:
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Łęczycy
ul. Ozorkowska 8, 99-100 Łęczyca
Tel./Fax: 024 721 23 71
www.mopsleczyca.pl  https://mopsleczyca.pl/pomoca-w-przemoc/
e-mail: sekretariat@mopsleczyca.pl
Adres skrytki na platformie ePUAP: /LECZYCAMOPS/skrytka

Program ,,Opieka wytchnieniowa”

Miasto Łęczyca / Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Łęczycy zaprasza osoby zainteresowane udziałem w programie pn. Opieka wytchnieniowa dla jednostek Samorządu Terytorialnegon – edycja 2024 do zgłoszenia swojego udziału w ww. działaniu.

Program zapewnia świadczenie usług opieki wytchnieniowej członkom rodzin lub opiekunom sprawującym bezpośrednią opiekę nad:

 1. dziećmi do ukończenia 16. roku życia posiadającymi orzeczenie o niepełnosprawności lub
 2. osobami niepełnosprawnymi posiadającymi:
 1. orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności albo
 2. orzeczenie traktowane na równi z orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności, zgodnie z art. 5 i art. 62 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych zamieszkującymi we wspólnym gospodarstwie domowym z osobą z niepełnosprawnością, która wymaga stałej opieki w zakresie potrzeb życia codziennego.

Usługi opieki wytchnieniowej będą przysługiwać w przypadku zamieszkiwania członka rodziny lub opiekuna, o których mowa powyżej, we wspólnym gospodarstwie domowym z osobą z niepełnosprawnością, która wymaga stałej opieki w zakresie potrzeb życia codziennego.

Usługi opieki wytchnieniowej będą świadczone w ramach pobytu dziennego w miejscu zamieszkania osoby z niepełnosprawnością w godzinach 6.00-22.00.

Limit godzin usługi opieki wytchnieniowej finansowanych ze środków Funduszu przypadających na jedną osobę niepełnosprawną wynosi nie więcej niż 240 godzin w skali roku.

Uczestnik Programu nie ponosi odpłatności za usługę przyznaną w ramach Programu „Opieka wytchnieniowa” dla Jednostek Samorządu Terytorialnego – edycja 2024.

Zgłoszeń do programu dokonuje się na podstawie Karty zgłoszenia do Programu „Opieka wytchnieniowa” dla Jednostek Samorządu Terytorialnego – edycja 2024 wraz z podpisaną klauzulą RODO oraz kserokopią aktualnego orzeczenia o stopniu niepełnosprawności.

Rekrutacja do udziału w Programie odbywała się w terminie: 11.03.2024 r. do 18.03.2024 r.

Osoby zainteresowane skorzystaniem z opieki wytchnieniowej prosimy o kontakt z  Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Łęczycy: Tel. 24 721 23 71

Dokumenty do pobrania:

 1. Karta zgłoszenia do Programu „Opieka wytchnieniowa” dla Jednostek Samorządu Terytorialnego – edycja 2024
 2. Klauzula informacyjna RODO w ramach Programu „Opieka Wytchnieniowa” dla Jednostek Samorządu Terytorialnego – edycja 2024 Ministra Rodziny i Polityki Społecznej.
 3. Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych MOPS
 4. Oświadczenie członka rodziny/opiekuna o innych formach wsparcia
 5. Karta oceny stanu osoby z niepełnosprawnością wg zmodyfikowanych kryteriów oceny – Skali FIM

Należy pamiętać: że do każdego zgłoszenia należy dołączyć orzeczenie o niepełnosprawności lub orzeczenie o stopniu niepełnosprawności.

„ASYSTENT OSOBISTY OSOBY Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ”

 

Informujemy o prowadzonej rekrutacji do udziału w Programie Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej – „Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością” dla Jednostek samorządu Terytorialnego – edycja 2024.

Rekrutacja do udziału w Programie odbywała się w terminie: 09.02.2024 r. do 15.02.2024 r.

Miasto Łęczyca / Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Łęczycy pozyskał dotację na realizację Programu „Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością” dla Jednostek Samorządu Terytorialnego, dzięki czemu możliwa będzie realizacja usług asystenckich w roku 2024.

Wsparcie adresowane jest do osób dorosłych zamieszkujących na terenie Miasta Łęczyca posiadających:

  1. dzieci do ukończenia 16. roku życia posiadające orzeczenie o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami w pkt 7 i 8 w orzeczeniu o niepełnosprawności – konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji (3 osoby)
   oraz

  1. osoby z niepełnosprawnościami posiadające orzeczenie:
   – znacznym stopniu niepełnosprawności (15 osób)  albo
   – umiarkowanym stopniu niepełnosprawności (3 osoby) albo
   – traktowane na równi z orzeczeniami wymienionymi w lit. a i b, zgodnie z art. 5 i art. 62 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych.

Asystenci będą wspierać osoby z niepełnosprawnościami w ich codziennym funkcjonowaniu, a zakres wykonywanych przez nich czynności dostosowany będzie do indywidualnych potrzeb i oczekiwań odbiorców wsparcia.

Wszystkie osoby zainteresowane prosimy o zapoznanie się z Regulaminem udziału w Programie, który określa zasady rekrutacji i uczestnictwa.
Dodatkowych informacji na temat realizacji Programu można uzyskać pod nr tel. 24 721 23 71.

Załączniki dla osoby ubiegającej się  o wsparcie Asystenta Osobistego Osoby z Niepełnosprawnościami:
 1. Karta zgłoszenia do Programu „Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością” dla Jednostek Samorządu Terytorialnego – edycja 2024;
 2. Karta zakresu czynności w ramach usług asystencji osobistej do Programu Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością dla Jednostek Samorządu Terytorialnego edycja 2024;
 3. Oświadczenie o zapoznaniu się z Regulaminem udziału w Programie;
 4. Podpisana klauzula informacyjna RODO – Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej W ŁĘCZYCY;
 5. Podpisana klauzula informacyjna RODO – MRiPS;
 6. Oświadczenie uczestnika Programu  „Asystent Osobisty Osoby z niepełnosprawnością” dla Jednostek Samorządu Terytorialnego – edycja 2024 (1 – akceptacja);
 7. Oświadczenie Uczestnika Programu „Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością” dla Jednostek Samorządu Terytorialnego – edycja 2024 (2 – wskazanie); 
 8. Oświadczenie uczestnika programu że w godzinach realizacji usług asystenta nie będą świadczone inne usługi asystencki lub inne usługi o podobnych charakterze;
 9. Dokumenty potwierdzające doświadczenie w udzielaniu bezpośredniej pomocy osobom z niepełnosprawnościami.

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Łęczycy informuje, że do wniosku należy dołączyć obligatoryjnie aktualne i obowiązujący orzeczenie o stopniu niepełnoprawności lun inny równoważny podobny dokument. Brak dołączonego dokutemu, może skutkować odrzuceniem wniosku o przydzielenie Asystenta Osobistego bez możliwości odwołania.

Załączniki dla wskazanego Asystenta Osobistego

  1. Oświadczenie o niefigurowaniu w rejestrze sprawców przestępstw na tle seksualnym;

  2. Podpisana klauzula informacyjna RODO – Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej W ŁĘCZYCY;

  3. Podpisana klauzula informacyjna RODO – MRiPS;

 

Informacje o dodatku osłonowym na 2024 rok

DODATEK OSŁONOWY 2024 r.

W związku z wejściem w życie z dniem 31 grudnia 2023 r. ustawy o zmianie ustaw w celu wsparcia odbiorców energii elektrycznej, paliw gazowych i ciepła informujemy, że od 01 stycznia 2024 r. sprawy związane z przyjmowaniem i rozpatrywaniem wniosków o przyznanie dodatku osłonowego realizowane są przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Łęczycy – 99-100 Łęczyca, Al. Jana Pawła II 13.

Dodatek osłonowy to jednorazowe świadczenie wypłacane za I połowę 2024 r. To reaktywacja znanego wszystkim dodatku osłonowego z 2022 r. Świadczenie ma rekompensować koszty wysokiej inflacji.

KRYTERIUM DOCHODOWE

Możesz starać się dodatek osłonowy jeśli  Twoje miesięczne łączne zarobki oraz osób z Tobą gospodarujących, w przeliczeniu na osobę nie przekraczają:

 • 1500 zł w gospodarstwie wieloosobowym,
 • 2100 zł w gospodarstwie jednoosobowym

UWAGA!

W przypadku przekroczenia powyższego kryterium dochodowego możesz otrzymać dodatek, ale w niższej wartości zgodnie z zasadą złotówka za złotówkę. Oznacza to, że dodatek osłonowy będzie przyznawany nawet po przekroczeniu kryterium dochodowego, a kwota dodatku będzie pomniejszana o kwotę tego przekroczenia.

Dodatek osłonowy przysługuje  za okres 1 stycznia 2024 r. do 30 czerwca 2024 r. Wypłata dodatku będzie realizowana w 2024 r. jednorazowo w terminie do dnia 30 czerwca 2024 r

WYSOKOŚĆ DODATKU OSŁONOWEGO

 • 228,80 zł dla gospodarstwa domowego jednoosobowego,
 • 343,20 zł dla gospodarstwa domowego składającego się z 2 do 3 osób,
 • 486,20 zł dla gospodarstwa domowego składającego się z 4 do 5 osób,
 • 657,80 zł dla gospodarstwa domowego składającego się z co najmniej 6 osób.

Jeżeli głównym źródłem ogrzewania jest np. kominek, koza, kuchnia węglowa lub piec kaflowy na paliwo stałe, przewidziane stawki dodatku są wyższe.

 • 286 zł dla gospodarstwa domowego jednoosobowego
 • 429 zł dla gospodarstwa domowego składającego się z 2 do 3 osób,
 • 607,75 zł dla gospodarstwa domowego składającego się z 4 do 5 osób,
 • 822,25 zł dla gospodarstwa domowego składającego się z co najmniej 6 osób.

KTO WCHODZI W SKŁAD GOSPODARSTWA DOMOWEGO?

Gospodarstwo domowe tworzą: osoba fizyczna samotnie zamieszkująca i gospodarująca (gospodarstwo domowe jednoosobowe), albo  osoba fizyczna, oraz osoby z nią spokrewnione lub niespokrewnione pozostające w faktycznym związku, wspólnie z nią  zamieszkujące i gospodarujące (gospodarstwo domowe wieloosobowe).

Wnioski dla osób mających miejsce zamieszkania w Łęczycy będą przyjmowane elektronicznie oraz w formie tradycyjnej przez pracowników Filii Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Łęczycy pod adresem 99-100 Łęczyca, Al. Jana Pawła II 13.

ROZSTRZYGNIĘCIA W SPRAWIE PRZYZNANIA DODATKU OSŁONOWEGO.

Pozytywne rozstrzygnięcia nie mają formy decyzji, jeśli podasz swój adres e-mail we wniosku, wyślemy rozstrzygnięcie na adres elektronicznej skrzynki pocztowej. W przypadku, gdy adres email nie zostanie podany, rozstrzygnięcie nie jest wysyłane do beneficjenta. Wypłaty dodatku są realizowane niezależnie od  odebrania informacji o przyznaniu dodatku osłonowego. Decyzje odmowne są wysyłane w formie tradycyjnej.  

W N I O S E K
Klauzula informacyjna RODO

TERMIN SKŁADANIA WNIOSKÓW

Wnioski o wypłatę dodatku osłonowego można składać do 30 kwietnia 2024 r. Wnioski złożone po tym terminie pozostawia się bez rozpoznania.

MIEJSCE SKŁADANIA WNIOSKÓW
Filia
MIEJSKIEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W ŁĘCZYCY
WYDZIAŁ ŚWIADCZEŃ RODZINNYCH I ALIMENTÓW
99-100 ŁĘCZYCA, AL. JANA PAWŁA II 13
Tel. kom. 790 550 119 – Dodatek osłonow
e
go

PROCEDURA POSTĘPOWANIA O PRZYZNANIE DODATKU OSŁONOWEGO

Aby ustalić sytuację dochodową Twojego gospodarstwa domowego podstawą obliczenia dochodu gospodarstwa domowego będzie rok 2022. 

Weryfikacja dochodów członków gospodarstwa domowego następuje przy użyciu systemów teleinformatycznych Emp@tia, za pośrednictwem których pozyskiwane są dane o dochodach osiąganych w danym roku kalendarzowym rozliczonych na zasadach ogólnych oraz wysokość odprowadzonych składek na ubezpieczenie zdrowotne.

Dokumenty potwierdzające wysokość osiągniętego dochodu: (dotyczy wszystkich pełnoletnich członków rodziny)

 • Oświadczenie o dochodach członków gospodarstwa domowego osiągniętych w roku bazowym, innych niż dochody podlegające opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych na zasadach określonych w art. 27, art. 30b, art. 30c, art. 30e i art. 30f ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (oświadczenie stanowi integralną część wniosku)
 • Gospodarstwo rolne (dotyczy osób, które taki dochód uzyskiwały):
 • Oświadczenie o wielkości gospodarstwa rolnego wyrażonej w hektarach przeliczeniowych ogólnej powierzchni w roku kalendarzowym poprzedzającym okres zasiłkowy(oświadczenie stanowi integralną część wniosku)

Ważne!

W przypadku braku możliwości samodzielnego uzyskania przez Ośrodek informacji lub zaświadczeń z przyczyn nieleżących po stronie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Łęczycy, Ośrodek będzie wzywał wnioskodawcę do dołączenia tych informacji lub zaświadczeń.

Do góry