Aktualności

U W A G A  ! ! !

od 15 lipca 2020 r.  MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W ŁĘCZYCY

ZAMKNIĘTY  DLA  INTERESANTÓW

Wypłaty świadczeń w kasie ośrodka odbędą się zgodnie z wcześniej ustalonym harmonogramem, jednakże osoby do budynku będą wchodzić pojedynczo

Przyjmowanie interesantów odbywa się tylko

i wyłącznie w sprawach ważnych, niecierpiących zwłoki,

w godzinach 10:00 – 13:00

Wszelkie sprawy nie wymagające Państwa obecności prosimy konsultować telefonicznie, e-mailowo lub za pośrednictwem ePUAP

PROSIMY O KONTAKT TELEFONICZNY I UMÓWIENIE WIZYTY

TEL. 24 721 23 71,   24 721 28 42,   790 550 119,

ePUAP: /LECZYCAMOPS/skrytka

e-mail: sekretariat@mopsleczyca.pl

TEL.  790 454 680 (pomoc społeczna)

TEL. 790 454 674  (pracownik socjalny)
TEL. 790 454 673  (pracownik socjalny)


Świadczenia Rodzinne i Fundusz Alimentacyjny
TEL. 790 454 676

KOMUNIKAT W SPRAWIE WYPŁAT ŚWIADCZEŃ
Z MIEJSKIEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W ŁĘCZYCY

Szanowni Państwo! W związku z dynamicznie rozwijającą się sytuacją związaną z pandemią koronawirusa o nazwie COVID-19, w celu ograniczenia ryzyka zakażenia wirusem, informujemy, iż wypłata wszystkich zasiłków z pomocy społecznej, świadczeń rodzinnych (w tym zasiłku pielęgnacyjnego) i świadczeń z funduszu alimentacyjnego realizowana będzie na konta bankowe wskazane przez wnioskodawców.

Informacja – punkt konsultacyjny

PUNKT
KONSULTACYJNY
dla osób uzależnionych  i ich rodzin

z siedzibą w Urzędzie Miejskim w Łęczycy, pokój 46 A (III piętro) czynny będzie w miesiącu sierpniu  2020 r.

  • 04.08.2020 r. (wtorek) w godzinach 16.00-18.00,
  • 18.03.2020 r. (wtorek) w godzinach 16.00-18.00.

Dyżur pełni Pani Izabela Matuszewska- specjalista terapii uzależnień, który udziela pomocy w zakresie:

– motywowania i informowania zarówno o możliwości podjęcia leczenia osób uzależnionych, jak i terapii osób współuzależnionych,
– motywowania osób pijących ryzykownie i szkodliwie, ale nieuzależnionych, do zmiany szkodliwego wzoru picia,
– udzielania wsparcia osobom po zakończonym leczeniu odwykowym,
– rozpoznania zjawiska przemocy domowej, udzieleniu stosownego wsparcia i informowanie o możliwościach uzyskania pomocy i powstrzymania przemocy,
– inicjowania interwencji w przypadku diagnozy przemocy domowej,
– współpracy z odpowiednimi służbami i instytucjami z terenu miasta, które mogą włączyć się w systemową pomoc dla rodziny.

Kontakt telefoniczny w trakcie dyżuru pod numerem telefonu: 510-104-859.

PUNKT
KONSULTACYJNY
dla osób uzależnionych i ich rodzin

z siedzibą w Urzędzie Miejskim w Łęczycy, pokój 46 A (III piętro) czynny będzie w miesiącu sierpniu 2020 r.

  • 11.08.2020 r. (wtorek) w godzinach 15.00-17.00,
  • 25.08.2020 r. (wtorek) w godzinach 15.00-17.00.

Dyżur pełni Pan Krzysztof Razik- specjalista psychoterapii uzależnień, który udziela pomocy w zakresie:

– motywowania i informowania zarówno o możliwości podjęcia leczenia osób uzależnionych, jak i terapii osób współuzależnionych,
– motywowania osób pijących ryzykownie i szkodliwie, ale nieuzależnionych, do zmiany szkodliwego wzoru picia,
– udzielania wsparcia osobom po zakończonym leczeniu odwykowym,
– rozpoznania zjawiska przemocy domowej, udzieleniu stosownego wsparcia i informowanie o możliwościach uzyskania pomocy i powstrzymania przemocy,
– inicjowania interwencji w przypadku diagnozy przemocy domowej,
– współpracy z odpowiednimi służbami i instytucjami z terenu miasta, które mogą włączyć się w systemową pomoc dla rodziny.

Kontakt telefoniczny w trakcie dyżuru pod numerem telefonu: 510-104-859.

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Łęczycy

kieruje do Państwa zapytanie ofertowe dotyczące remontu pomieszczeń w budynku Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Łęczycy przy Al. Jana Pawła II 13.

1.     Szczegóły znajdują się w Opisie przedmiotu zamówienia (załącznik 1)

2.     Wymagane dokumenty:

1)    Oferta;

2)    Ogólne warunki umowy;

3)    Aktualny odpis z rejestru CEIDG lub KRS;

4)    Zaparafowana umowa;

5)   Referencje lub protokoły odbioru potwierdzające wykonanie w okresie ostatnich 5 lat minimum 3 robót budowlanych o podobnym charakterze wraz z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz z załączeniem dowodów dotyczących najważniejszych robót określających, czy roboty te zostały „wykonane w sposób należyty oraz wskazujących, czy zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone”.

Ofertę wraz z załącznikami należy składać osobiście lub drogą pocztową (liczy się termin wpływu do sekretariatu Ośrodka), do dnia 17.07.2020 r. do godz. 13:00 na adres Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Łęczycy ul. Ozorkowska 8; 99-100 Łęczyca w zamkniętej kopercie oznaczonej z dopiskiem: „Remont pomieszczeń w budynku Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Łęczycy przy Al. Jana Pawła II 13”.

Oferty niekompletne lub oferty, które wpłyną po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.

KRYTERIUM BADANIA OFERT: 

1.    Jedynym kryterium oceny oferty jest cena;

2.     Oferta powinna określać cenę netto i brutto (z wyodrębnieniem należnego podatku VAT – jeżeli występuje);

3.   Cena podana w ofercie winna obejmować wszystkie koszty i składniki związane z wykonaniem zamówienia oraz musi być podana w PLN cyfrowo i słownie;

4.     Cena nie ulega zmianie przez okres ważności oferty (związania ofertą);

5. W przypadku, gdy cena najniższej oferty przewyższa kwotę, jaką Zamawiający może przeznaczyć na realizację zamówienia dopuszcza się przeprowadzenie negocjacji i złożenie ofert dodatkowych.

6.    Negocjacje prowadzi się z Wykonawcami, którzy złożyli ważne oferty. Z przeprowadzonych negocjacji sporządza się protokół o przeprowadzonych negocjacjach.

7. Zamawiający na każdym etapie może unieważnić postępowanie przetargowe bez podawania przyczyny oraz bez prawa do żądania jakiegokolwiek odszkodowania ze strony jego uczestników.

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU
Załącznik nr 1 OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
Załącznik nr 2 OGÓLNE WARUNKI UMOWY
UMOWA
DRUK oferty (pdf)
DRUK oferty (doc)
Inwentaryzacja-na A-3 skala 1-100 rew A
WYNIKI

OBSŁUGA INTERESANTÓW

MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W ŁĘCZYCY

INFORMUJE, ŻE OD 1 CZERWCA 2020 R.

BEZPOŚREDNIA OBSŁUGA INTERESANTÓW ODBYWA SIĘ

W GODZINACH 10:00 – 14:00

Przyjmowanie interesantów będzie się odbywać przy zachowaniu wymagań sanitarnych.

  • Wchodzimy pojedynczo,
  • Wszystkie osoby wchodzące do Ośrodka winny być wyposażone w rękawiczki oraz maseczki (zakrywając nos i usta).

Wszelkie sprawy nie wymagające Państwa obecności prosimy konsultować telefonicznie, e-mailowo lub za pośrednictwem ePUAP

W związku z ogłoszoną epidemią sprawy można załatwiać również drogą

Tel. 24 721 23 71,   24 721 28 42
ePUAP: /LECZYCAMOPS/skrytka
e-mail: sekretariat@mopsleczyca.pl

Do góry