Aktualności

Zapytanie ofertowe Realizacja usługi teleopieki dla 50 seniorów /KWS2023/

Łęczyca, dn. 22.05.2023 r.

ZAPYTANIE OFERTOWE NR MOPS.271.1.2023 Z DNIA 22.05.2023R.

Miasto Łęczyca / Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Łęczycy z siedzibą w Łęczycy, ul. Ozorkowska 8, zwane dalej Zamawiającym, zaprasza do składania ofert na „Realizacja usług teleopieki dla 50 seniorów w wieku powyżej 60 roku życia polegającej na sprawowaniu całodobowej opieki na odległość nad seniorami przez centrum monitoringu w roku 2023”.

PODSTAWA PRAWNA ZAMÓWIENIA:

 • art.17 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej;
 • z uwagi na szacunkową wartość zamówienia poniżej 130.000 zł, postępowanie nie podlega ustawie z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych, a wybór Wykonawcy odbywa się w oparciu o wewnętrzne uregulowania Zamawiającego, z zachowaniem zasady wydatkowania środków publicznych w sposób celowy i oszczędny oraz zasady uzyskiwania najlepszych efektów z danych nakładów (art. 44 ust. 3 pkt 1 ustawy o finansach publicznych);
 • ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 roku Kodeks cywilny;
 • Zarządzenie Nr MOPS.021.11.2021 Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Łęczycy z dnia 29 listopada 2021r. w sprawie nadania Regulaminu udzielania zamówień publicznych o wartości szacunkowej poniżej 130.000 zł przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Łęczycy.

I. ZAMAWIAJĄCY:

Miasto Łęczyca / Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Łęczycy
ul. Ozorkowska 8, 99-100 Łęczyca
adres do korespondencji: ul. Ozorkowska 8,99-100 Łęczyca
Tel.: 24 721 23 71; 24 721 28 42
e-mail:sekretariat@mopsleczyca.pl

II. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA:

„Realizacja usługi teleopieki dla 50 seniorów w wieku powyżej 60 roku życia polegającej na sprawowaniu całodobowej opieki na odległość nad seniorami przez centrum monitoringu w roku 2023”.


– usługa winna umożliwiać połączenie z usługą operatora pomocy „opieki na odległość” z poziomu urządzeń, będących w posiadaniu Zamawiającego tj. opaski bezpieczeństwa SiDLY Care PRO.

Usługa operatora pomocy – charakterystyka:                 

W przypadku trudnej sytuacji lub nagłego zagrożenia wciśnięcie guzika alarmowego, znajdującego się na urządzeniu, ma umożliwiać połączenie się ze stale gotową do interwencji centralą. Po odebraniu zgłoszenia dyspozytor, posiadający odpowiednie kwalifikacje podejmuje wówczas decyzję o sposobie udzielenia pomocy seniorowi.

W zależności od sytuacji może on zapewnić wsparcie emocjonalne przez telefon, poprosić o interwencję kogoś z jego najbliższego otoczenia (rodzinę, sąsiadów, opiekunów), poprosić o interwencję pracownika ośrodka pomocy społecznej lub wezwać służby ratunkowe.

Liczba Wykonawców – 1

Usługa będzie świadczona w wymiarze uzależnionym od aktualnych potrzeb Zamawiającego.

PEŁNA TREŚĆ OGŁOSZENIA

 1. OGŁOSZENIE
 2. WZÓR OFERTY
 3. KLAUZULA INFORMACYJNA

NABÓR WNIOSKÓW DO PROGRAMU ASYSTENT OSOBISTY OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNEJ – EDYCJA 2023

Program „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2023 jest finansowany w całości ze środków z Funduszu Solidarnościowego.

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Łęczycy ogłasza nabór do programu
„Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2023

Głównym celem Programu jest wprowadzenie usług asystenta osobistego osoby niepełnosprawnej jako formy ogólnodostępnego wsparcia dla uczestników Programu:

 • dzieci do 16 roku życia z orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji

oraz

 • osób niepełnosprawnych posiadających orzeczenie o niepełnosprawności: w stopniu znacznym lub w stopniu umiarkowanym lub traktowane na równi do wymienionych zgodnie z art. 5 i art.. 62 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2021r. poz. 573).

Wprowadzenie usługi asystenckiej jako formy ogólnodostępnego wsparcia spotkało się z  dużym zainteresowaniem ze strony środowiska osób z niepełnosprawnościami.

Uczestnicy programu będą mieli możliwość skorzystania z pomocy asystenta m.in. przy:

 •  wyjściu, powrocie i dojeździe do wskazanych przez uczestnika miejsc,
 • zakupach, z zastrzeżeniem aktywnego udziału uczestnika Programu przy ich realizacji,
 • czynnym uczestnictwie w wydarzeniach społecznych, kulturalnych, rozrywkowych i sportowych,
 • wykonywaniu czynności dnia codziennego,
 • załatwianiu spraw urzędowych,
 • nawiązaniu kontaktu/współpracy z różnego rodzaju organizacjami

Działania podejmowane w ramach Programu mają na celu:

 • poprawę funkcjonowania w życiu społecznym,
 • ograniczanie skutków niepełnosprawności,
 • stymulację do podejmowania wszelkiego rodzaju aktywności,
 • przeciwdziałanie dyskryminacji ze względu na niepełnosprawność oraz wykluczeniu społecznemu osób niepełnosprawnych.

Osoba niepełnosprawna lub opiekun prawny osoby niepełnosprawnej ma prawo wyboru osoby, która będzie świadczyć usługi asystenta osobistego osoby niepełnosprawnej.
Osoby wskazane przez osobę niepełnosprawną lub jego opiekuna prawnego nie mogą być członkami rodziny osoby niepełnosprawnej.

Na potrzeby realizacji Programu za członków rodziny uczestnika uznaje się wstępnych lub zstępnych, małżonka, rodzeństwo, teściów, macochę, ojczyma oraz osobę pozostającą we wspólnym pożyciu, a także osobę pozostającą w stosunku przysposobienia z uczestnikiem Programu.

Osoby zainteresowane skorzystaniem z usług asystenta osobistego w 2023 roku proszone są o złożenie następujących dokumentów:

Program „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2023

 1. Karta zgłoszenia do Programu „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2023 – Załącznik Nr 7 do Programu AOON;
 2. Karta zakresu czynności Załącznik Nr 8 do Programu AOON;
 3. Klauzula informacyjna w ramach Programu „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2023;
 4. Klauzula informacyjna  Załącznik Nr 12 do Programu AOON;
 5. Kserokopia aktualnego orzeczenia o stopniu niepełnosprawności/ o niepełnosprawności;
 6. Oświadczenie o wskazaniu Asystenta Osobistego Osoby Niepełnosprawnej;
 7. Oświadczenie uczestnika programu;
 8. Oświadczenie uczestnika programu o akceptacji Asystenta Osobistego Osoby Niepełnosprawnej;
 9. Oświadczenie Asystenta o niefigurowaniu w rejestrze sprawców przestępstw na tle seksualnym;

Zarządzenie Nr MOPS.021.3.2023 Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Łęczycy z dnia 08 marca 2023 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu realizacji usługi asystenta osobistego osoby niepełnosprawnej przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Łęczycy

O przyjęciu do Programu zadecyduje kolejność zgłoszeń (z zastrzeżeniem, że pierwszeństwo mają osoby wymagające wysokiego poziomu wsparcia, w tym osoby z niepełnosprawnościami sprzężonymi i trudnościami związanymi z mobilnością i komunikacją.

Pozostałe zgłoszenia trafią na listę rezerwową.

Wypełnione druki należy dostarczyć do Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Łęczycy; 99-100 Łęczyca, ul. Ozorkowska 8

 • osobiście w godzinach urzędowania (7.30-15.30);
 • za pośrednictwem adresu skrytki na platformie ePUAP: /LECZYCAMOPS/skrytka

Nabór trwa do 24 marca 2023 r.

Osoby, które złożą wniosek po tym terminie  ( i spełnią warunki uczestnictwa ) zostaną wpisane na listę rezerwową.

Szczegółowe informacje można uzyskać pod nr telefonu: 24 721 23 71
 
Program „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2023 jest finansowany w całości ze środków z Funduszu Solidarnościowego.

Do góry