Aktualności

WYPŁATY ZASIŁKÓW RODZINNYCH NA NOWY OKRES ZASIŁKOWY 2022/2023

Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Łęczycy
informuje, że:
zgodnie z art. 26 ust. 3 i ust. 4 ustawy z dnia z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych

WYPŁATY ZASIŁKÓW RODZINNYCH
NA NOWY OKRES ZASIŁKOWY 2022/2023
będą realizowane wg poniższego harmonogramu

do 30 listopada 2022 r. dla osób, które złożyli wniosek wraz z kompletem dokumentów do 31 sierpnia b.r.
do 31 grudnia 2022 r. dla osób, które złożyli wniosek wraz z kompletem dokumentów od dnia 1 września do dnia 31 października

Zmiana godzin pracy w dniu 31.10.2022 r.

U W A G A

Informujemy, że w dniu

31 października 2022 r. (poniedziałek)

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Łęczycy

będzie czynny w godzinach 7:30 – 13:30.

ZAPYTANIE OFERTOWE NR MOPS.271.3.2022 W SPRAWIE DOSTAWY „OPASEK  

Projekt „Łęczycka Integracja” współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na latach 2014-2020

Łęczyca, dnia 17 października 2022 r.

MOPS.271.3.2022

ZAPYTANIE OFERTOWE  

I Nazwa oraz adres zamawiającego:

MIASTO ŁĘCZYCA / MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W ŁĘCZYCY,
ul. Ozorkowska 8; 99-100 Łęczyca
Tel.  0 24 721 23 71 e-mail: sekretariat@administrator

II Podstawa prawna zamówienia:
*art.17 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (t.j.: Dz.U. z 2021 r. poz. 2268, z późn.zm.);
*z uwagi na szacunkową wartość zamówienia poniżej 130.000,00 zł, postępowanie nie podlega ustawie z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j.: Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 ze zm.), a wybór Wykonawcy odbywa się w oparciu o wewnętrzne uregulowania Zamawiającego,  z zachowaniem zasady wydatkowania środków publicznych w sposób celowy i oszczędny oraz zasady uzyskiwania najlepszych efektów z danych nakładów (art. 44 ust. 3 pkt 1 ustawy o finansach publicznych);
*ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 roku Kodeks cywilny (t.j.: Dz. U. z 2022 r. poz. 1360).

III Przedmiot zamówienia:  

Przedmiotem zamówienia jest: dostawa „opasek bezpieczeństwa”- urządzeń do świadczenia usługi opieki na odległość na rzecz osób – uczestników projektu „Łęczycka Integracja” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na latach 2014-2020 oraz świadczenie usługi obsługi systemu polegającego na sprawowaniu całodobowej opieki na odległość przez centrum monitoringu.

IV Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia:
Mieszkańcom Miasta Łęczyca – uczestników projektu „Łęczycka Integracja” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na latach 2014-2020 zostanie zapewniony dostęp do „opaski bezpieczeństwa” połączonej z usługą całodobowej teleopieki.

Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje w szczególności:

Dostawę fabrycznie nowego sprzętu (w prognozowanej liczbie 15 sztuk) – opasek                        na nadgarstek spełniających następujące elementy:

• pomiar saturacji,
• pomiar temperatury,
• pomiar pulsu,
• pomiar ciśnienia,
• detektor upadku,
• przycisk SOS – kontakt z ratownikiem medycznym,
• lokalizator GPS,
• krokomierz,
• wyświetlacz,
• zegarek,
• przypomnienie o lekach,
• możliwość dzwonienia z opaski na 10 zakodowanych numerów telefonów (bez limitu),
• możliwość ustawienia strefy bezpieczeństwa,
• możliwość nagrywania krótkich wiadomości tekstowych,
• darmowa aplikacja dla bliskich użytkownika opaski: odbierasz alerty SOS, kiedy bliski potrzebuje pomocy, odbierasz natychmiastowe powiadomienia o upadku bliskiego, możliwość lokalizacji bliskiego w czasie rzeczywistym,
• karta SIM nie jest objęta żadną umową (nie ma limitu rozmów),
• Możliwość zamówienia eRecepty,
• Opaska jest wodoodporna IP 67.

 • Dostarczony sprzęt powinien być łatwy w użytkowaniu dla osoby starszej. Koszty związane z aktywacją numeru oraz abonament dla karty SIM powinny być zawarte w cenie dostawy.
 • Dostarczony sprzęt musi być wyposażony w kompletny zestaw: ładowarkę (zasilacz) i kabel zasilający.
 • Świadczenie usług całodobowej (24h) teleopieki dla użytkowników opasek, utrzymywanie telecentrum w gotowości w okresie obowiązywania umowy poprzez zatrudnienie odpowiedniej ilości osób m.in. ratowników medycznych, opiekunów medycznych lub pielęgniarek zapewniające gwarancję świadczenia usługi w trybie 24/7/365. Centrum powinno być wyposażone w technologie informacyjno – komunikacyjne pozwalające na monitorowanie zgłoszeń SOS przychodzących od podopiecznych, automatyczną identyfikację osoby wzywającej pomocy, kontakt głosowy i przyzywania natychmiastowej pomocy po otrzymaniu sygnału.
 • Przeszkolenie użytkowników opasek oraz pracowników wskazanych przez Zamawiającego z zakresu obsługi urządzenia oraz zasad świadczenia usługi.
 • Zamawiający wymaga, by Wykonawca wskazał producenta oraz model wymaganych przedmiotów. Błędne wskazanie producenta lub modelu wymaganych produktów lub wskazanie produktu, który nie spełnia minimalnych wymogów określonych w zapytaniu ofertowym spowoduje odrzucenie oferty w całości. 
 • Zapewnienie działającego sprzętu, opieki gwarancyjnej dostarczonego sprzętu oraz wsparcia technicznego przez cały okres obowiązywania umowy.
 • Wykonanie testu łączności urządzenia przed rozpoczęciem świadczenia usługi teleopieki dla danego użytkownika opaski.
 • Przedstawienie Zamawiającemu raportu o ilości i rodzaju podjętych działań oraz ilości wywołanych sygnałów za pomocą „przycisku SOS” w całym okresie obowiązywania umowy.


  V Termin wykonania zamówienia:
 • dostawa opasek w terminie 7 dni od daty zawarcia umowy,
 • świadczenie usługi od dnia dostawy opasek do dnia 31 sierpnia 2023 r.

  VI Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełnienia tych warunków:

O udział w postępowaniu mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają następujące warunki udziału w postępowaniu:

Dodatkowe wymagania Zamawiającego:

Zamawiający żąda, aby wykonawca, którego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza udokumentował przed podpisaniem umowy (co najmniej składając stosowne oświadczenie), że użytkowane przez niego systemy teleinformatyczne są zgodne z wymogami:

 • Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 12 kwietnia 2012 r. w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych (Dz. U. 2017 poz. 2247 ze zm.),
 • Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.U. UE L 119).

  VII Opis sposobu przygotowania oferty:  

Wykonawca winien złożyć w ramach oferty:

 1. wypełniony formularz ofertowy zgodny z wzorem stanowiącym załącznik nr 1 do Zapytania,
 2. referencje na potwierdzenie spełniania warunku udziału w postępowaniu oraz na potwierdzenie posiadanego doświadczenia ocenianego w ramach kryteriów oceny ofert,
 3. karty katalogowe oferowanych urządzeń lub inne dokumenty na potwierdzenie posiadania przez opaski wymagań opisanych przez Zamawiającego w rozdziale IV punkt 2a powyżej;  ,
 4. dokumenty potwierdzające umocowanie osoby składającej ofertę.

VIII. Opis kryteriów, którymi zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty:

1. Cena (maksymalne wynagrodzenie całkowite): 70%  

W niniejszym kryterium Zamawiający przyzna punkty ofercie proporcjonalnie do wysokości kwoty całkowitego maksymalnego wynagrodzenia. Wykonawca może otrzymać w tym kryterium maksymalnie: 70 pkt. Punktacja zostanie wyliczona według wzoru:

(Oferta z najniższą ceną / Cena oferty badanej) x 70% x 100 = liczba punktów.

2. Doświadczenie: 20 %

W niniejszym kryterium Zamawiający przyzna dodatkowe punkty ofercie, jeżeli wykonawca wykonał lub stale wykonuje usługę całodobowej teleopieki wykraczającą zakresem ponad minimalny wymóg Zamawiającego, stanowiący warunek udziału w postępowaniu przez okres minimum 1 roku, potwierdzony referencjami.

Zamawiający przyzna dodatkowe punkty za wykonanie do 10 usług  ponad wymagane w ramach warunku udziału w postępowaniu, a polegające na zrealizowaniu w okresie ostatnich 3 lat przed terminem składania ofert usług na rzecz odrębnych zamawiających obejmujących każda z usług dostawy co najmniej 51 opasek każda oraz świadczenie usługi teleopieki przez okres co najmniej 10 miesięcy.

Wykonawca może otrzymać w tym kryterium maksymalnie: 20 pkt. 

Punktacja zostanie wyliczona według zasady:

 1. wykonanie 1-5 usług: 5 pkt albo
 2. wykonanie 6-10 usług: 15 pkt

3. Klauzula społeczne: 10 %

Zasady oceny kryterium „Klauzula społeczna” [KS]:

Klauzula społeczna – Wykonawca do realizacji zamówienia zatrudni na umowę o pracę lub spółdzielczą umowę o pracę lub umowę cywilno-prawną osobę/osoby:

 • Bezrobotne w rozumieniu ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy; i/lub
 • Młodocianych, o których mowa w przepisach prawa pracy, w celu przygotowania zawodowego; i/lub
 • Niepełnosprawne w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych; i/lub
 • Innych osób niż określone w pkt a) b) lub c), o którym mowa w ustawie z dnia 13 czerwca 2003 r. o zatrudnieniu socjalnym lub we właściwych przepisach państwa członkowskich Unii Europejskiej  lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego.

Możliwe jest zatrudnienie na część etatu, na okres nie krótszy niż okres realizacji zamówienia, jednak ze względu na jakość miejsca pracy nie może to być mniej niż 1/8 etatu. W przypadku umów cywilno-prawnych, na okres nie krótszy niż okres realizacji zamówienia i obejmujący nie mniej niż 21 godzin pracy w miesiącu. Klauzula dotyczy nowej  formy zatrudnienia  w okresie realizacji  umowy na wykonanie przedmiotu zatrudnienia,  a niefunkcjonujących  już na moment złożenia ofert, 

 1. zatrudnianie 0 osób z grup wskazanych powyżej – 0% (0 pkt.)
 2. zatrudnienie 1 osoby z grup wskazanych powyżej – 5% (5 pkt.)
 3. zatrudnienia 2 osób i więcej z grup wskazanych powyżej  – 10% (10 pkt.)

Ocena w zakresie tego kryterium zostanie dokonana na podstawie wypełnionego formularza oferty cenowej.

Deklaracja składana jest poprzez zaznaczenie „x” właściwej liczby osób. W przypadku nie zaznaczenia żadnej z odpowiedzi, Wykonawcy w ocenie ww. kryterium otrzymają 0 punktów.

IX. Miejsce i termin składania ofert:

Ofertę należy złożyć do dnia 24 października 2022 r. do godz. 14:00 w jednej z powyższych form:

 • pisemnej (osobiście lub listownie), na adres Zamawiającego: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Łęczycy, ul. Ozorkowska 8, 99-100 Łęczyca w zaklejonej kopercie z dopiskiem „Oferta na dostawę opasek bezpieczeństwa” (liczy się data wpływu do siedziby Zamawiającego);
 • w wersji elektronicznej na adres e-mail: sekretariat@mopsleczyca.pl skan podpisany przez wykonawcę lub też oferta podpisana elektronicznie)
 • Otwarcie ofert nastąpi w terminie wskazanym przez Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Łęczycy.  

Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia zapytania ofertowego bez podania przyczyn, na każdym etapie postępowania, a także do pozostawienia postępowania bez wyboru oferty.

Zamawiający zastrzega sobie prawo do odstąpienia od złożenia zamówienia bądź zmodyfikowania jego wielkości w przypadku większej lub mniejszej ilości zainteresowanych podopiecznych lub braku dostatecznych środków na realizację zamówienia.

Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę, Zamawiający nie dopuszcza ofert częściowych i wariantowych.

Jeżeli zaoferowana cena lub koszt, lub ich istotne części składowe, wydają się rażąco niskie w stosunku do przedmiotu zamówienia lub budzą wątpliwości Zamawiającego co do możliwości wykonania przedmiotu zamówienia zgodnie z wymaganiami określonymi w dokumentach zamówienia lub wynikającymi z odrębnych przepisów, zamawiający żąda od wykonawcy wyjaśnień, w tym złożenia dowodów w zakresie wyliczenia ceny lub kosztu, lub ich istotnych części składowych.

W toku badania i oceny ofert zamawiający może żądać od wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert oraz załączonych dokumentów. Niedopuszczalne jest prowadzenie między zamawiającym a wykonawcą negocjacji dotyczących złożonej oferty oraz dokonywanie jakiejkolwiek zmiany w jej treści, za wyjątkiem poprawienia w ofercie:

 • oczywistych omyłek pisarskich,
 • oczywistych omyłek rachunkowych, z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek,
 • innych omyłek polegających na niezgodności oferty z dokumentami zamówienia, niepowodujących istotnych zmian w treści oferty

– niezwłocznie zawiadamiając o tym wykonawcę, którego oferta została poprawiona.

Zamawiający dopuszcza jednokrotne uzupełnienie na wezwanie Zamawiającego dokumentów składanych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu.

Postępowanie prowadzi i osobą uprawnioną do kontaktów ze strony Zamawiającego jest: Pani Anna Kornat, Pan Marcin Kupiecki, tel. 24 721 23 71, e-mail: sekretariat@mopsleczyca.pl


PEŁNA TREŚĆ OGŁOSZENIA

Poszukujemy pracownika do świadczenia specjalistycznych usług opiekuńczych

Projekt „Łęczycka Integracja” współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na latach 2014-2020

Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Łęczycy w związku z realizowanym projektem pn. „Łęczycka Integracja” współfinansowanym ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na latach 2014-2020 poszukuje 2 osoby do świadczenia specjalistycznych usług opiekuńczych dla mieszkańców Miasta Łęczyca w miejscu ich zamieszkania.

Pełna treść ogłoszenia w załączeniu

Do góry