OGŁOSZENIE O NABORZE

O G Ł O S Z E N I E    O    N A B O R Z E

Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Łęczycy

informuje o rozpoczętym naborze chętnych osób niepełnosprawnych do programu „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2021

Głównym celem programu jest wsparcie osób niepełnosprawnych w wykonywaniu codziennych czynności, funkcjonowaniu w życiu społecznym oraz wspomaganie osób niepełnosprawnych w podejmowania wszelkich aktywności. Korzystanie z usług asystenta umożliwi osobom niepełnosprawnym prowadzenie bardziej aktywnego i samodzielnego trybu życia.

Posiadasz orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności lub dziecko z niepełnosprawnościami ze wskazaniami konieczności opiekli pomocy innej osoby ?

Weź udział w projekcie „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej”

USŁUGI ASYSTENTA

W SZCZEGÓLNOŚCI MOGĄ POLEGAĆ NA POMOCY ASYSTENTA W

  1. wyjściu, powrocie lub dojazdach w wybrane przez uczestnika Programu miejsce (np. dom, praca, placówki oświatowe i szkoleniowe, świątynie, placówki służby zdrowia i rehabilitacyjne, gabinety lekarskie i terapeutyczne, urzędy, znajomi, rodzina, instytucje finansowe, wydarzenia kulturalne, rozrywkowe, społeczne lub sportowe);
  2. zakupach, z zastrzeżeniem aktywnego udziału uczestnika Programu przy ich realizacji;
  3. załatwianiu spraw urzędowych;
  4. nawiązaniu kontaktu/współpracy z różnego rodzaju organizacjami;
  5. korzystaniu z dóbr kultury (np. muzeum, teatr, kino, galerie sztuki, wystawy);
  6. wykonywaniu czynności dnia codziennego – w tym przez dzieci z orzeczeniem o niepełnosprawności – także w zaprowadzaniu i przyprowadzaniu ich do lub z placówki oświatowej (usługa asystenta na terenie szkoły może być realizowana wyłącznie w przypadku, gdy szkoła nie zapewnia tej usługi).

Osoby zainteresowane, chcące skorzystać z usług asystenta proszone są o wypełnienie KARTY ZGŁOSZENIA  stanowiącej załącznik do Programu.


Karty należy złożyć w następujący sposób:

  • dostarczyć do siedziby Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej  w Łęczycy, ul. Ozorkowska 8, 99-100 Łęczyca
  • wysłać poczta tradycyjną na adres :

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Łęczycy
ul. Ozorkowska 8, 99-100 Łęczyca

Przewidywana liczba uczestników Programu to 15  osób / liczba miejsc ograniczona /.


Nabór zgłoszeń prowadzony jest w trybie ciągłym do wyczerpania limitu miejsc. W przypadku pytań, wątpliwości lub trudności z wypełnieniem karty zgłoszenia prosimy o kontakt telefoniczny z pracownikami Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Łęczycy  tel. 24 721 23 71 e-mail:  sekretariat@mopsleczyca.pl

Pełna treść ogłoszenia

KARTA ZGŁOSZENIA DO PROGRAMU
„Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej”– edycja 2021