Ogłoszenie o zatrudnienie AOON

MOPS.110.4.2021                     Łęczyca, 21 kwietnia 2021 r.

OGŁOSZENIE O NABORZE NA STANOWISKO
ASYSTENTA OSOBISTEGO OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNEJ

DYREKTOR MIEJSKIEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ
W ŁĘCZYCY OGŁASZA NABÓR KANDYDATÓW NA STANOWISKO ASYSTENTA OSOBISTEGO OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNEJ

Nazwa i adres jednostki:
MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W ŁĘCZYCY
, ul. Ozorkowska 8; 99-100 Łęczyca

Określenie stanowiska: ASYSTENT OSOBISTY OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNEJ

Rodzaj zatrudnienia: UMOWA ZLECENIA

Przewidywany termin zatrudnienia: MAJ 2021 R. – GRUDZIEŃ 2021 R.

Wymagania niezbędne:

 1. obywatelstwo polskie,
 2. pełna zdolność do czynności prawnych oraz do korzystania z pełni praw publicznych,
 3. dyspozycyjność,
 4. niekaralność za przestępstwa popełnione umyślnie

Kwalifikacje do wykonywania zawodu opiekuna osobistego osoby niepełnosprawnej. Usługi asystenta mogą świadczyć:

 1. osoby posiadające dokument potwierdzający uzyskanie kwalifikacji w następujących kierunkach: asystent osoby niepełnosprawnej, opiekun osoby starszej, opiekun medyczny,
 2. osoby posiadające co najmniej 6-miesięczne, udokumentowane doświadczenie
  w udzielaniu bezpośredniej pomocy osobom niepełnosprawnym np. doświadczenie zawodowe, udzielanie wsparcia osobom niepełnosprawnych w formie wolontariatu,
 3. osoby wskazane przez uczestnika Programu lub jego opiekuna prawnego.

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku asystenta osobistego osoby niepełnosprawnej polega na:

 1. wyjściu, powrocie lub dojazdach w wybrane przez uczestnika Programu miejsce (np. dom, praca, placówki oświatowe i szkoleniowe, świątynie, placówki służby zdrowia i rehabilitacyjne, gabinety lekarskie i terapeutyczne, urzędy, znajomi, rodzina, instytucje finansowe, wydarzenia kulturalne, rozrywkowe, społeczne lub sportowe);
 2. zakupach, z zastrzeżeniem aktywnego udziału uczestnika Programu przy ich realizacji;
 3. załatwianiu spraw urzędowych;
 4. nawiązaniu kontaktu/współpracy z różnego rodzaju organizacjami;
 5. korzystaniu z dóbr kultury (np. muzeum, teatr, kino, galerie sztuki, wystawy);
 6. wykonywaniu czynności dnia codziennego – w tym przez dzieci z orzeczeniem o niepełnosprawności – także w zaprowadzaniu i przyprowadzaniu ich do lub z placówki oświatowej.

Wymiar i zakres usług opiekuńczych

Ilość dni w tygodniu świadczonych usług oraz zakres zleconych czynności, zależeć będzie od indywidualnych potrzeb podopiecznego. Liczba godzin pracy od 3 do 10 godzin zegarowych w tygodniu w kilku środowiskach. Liczba godzin może ulegać zmniejszeniu lub zwiększeniu w zależności od potrzeb osób objętych usługami opiekuńczymi.

Wynagrodzenie:

Za świadczone usługi asystenta osobistego osoby niepełnosprawnej przysługiwać będzie wynagrodzenie w wysokości od 20,00 zł do 25,00 zł brutto za każdą godzinę zegarową wykonanego zlecenia.

Miejsce wykonywania usługi:

Miejscem wykonywania usługi będzie miejsce zamieszkania podopiecznego oraz inne miejsca niezbędne do wykonywania czynności wynikające z zakresu obowiązków.

Wymagane dokumenty:

 1. CV;
 2. Kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie oraz przebieg pracy zawodowej.
 3. Oświadczenie o niekaralności.
 4. Oświadczenie o stanie zdrowia pozwalające na wykonywanie pracy na stanowisku opiekuna osobistego osoby niepełnosprawnej.
 5. Oświadczenie o niekaralności za przestępstwo popełnione umyślnie lub umyślne przestępstwo skarbowe.
 6. Wypełniony kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie wg wzoru stanowiącego załącznik Nr 1 do niniejszego ogłoszenia o naborze.
 7. Podpisane Oświadczenie stanowiące załącznik Nr 2 do niniejszego ogłoszenia o naborze.

Miejsce i termin składania dokumentów:

 1. w Sekretariacie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Łęczycy, ul. Ozorkowska 8; 99-100 Łęczyca
 2. pocztą na adres Ośrodka, w zamkniętej kopercie opatrzonej imieniem i nazwiskiem oraz adresem do korespondencji i numerem telefonu kandydata z dopiskiem: „Opiekun osobisty osoby niepełnosprawnej”.
 3. e-mailem (skany dokumentów) na adres sekretariat@mopsleczyca.pl (z obowiązkiem dostarczenia oryginałów dokumentów na rozmowę kwalifikacyjną),

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać w nieprzekraczalnym terminie do dnia 29 kwietnia 2021 r. do godziny 14:00. Dokumenty, które wpłyną do Ośrodka po upływie wyżej określonego terminu nie będą rozpatrywane.

Kandydaci spełniający wymagania formalne zostaną telefonicznie powiadomieni o terminie rozmowy kwalifikacyjnej.

Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej (https://mopsleczyca.bip.gov.pl/) oraz na tablicy informacyjnej w siedzibie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Łęczycy, ul. Ozorkowska 8.

Dodatkowe informacje:

Nabór zostanie przeprowadzony zgodnie z ustawą z dnia 21 listopada 2008r., o pracownikach samorządowych (tekst jednolity: Dz. U. z 2019r., poz. 1282) oraz Procedurą naboru na stanowiska pomocnicze i obsługi w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Łęczycy wprowadzoną Zarządzeniem Nr MOPS.021.7.2019 Kierownika Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Łęczycy z dnia 02 lipca 2019 r.

Ogłoszenie może zostać odwołane w każdej chwili bez podania przyczyny.

Z uwagi na specyfikę usług Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Łęczycy może ostatecznie nie wyłonić żadnego kandydata do wykonywania usług.

PEŁNA TREŚĆ OGŁOSZENIA