Informacja

INFORMUJEMY WSZYSTKIE OSOBY UBIEGAJĄCE SIĘ O POMOC FINANSOWĄ
Z MIEJSKIEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ

Zgodnie z art. 8 ust. 3 ustawy o pomocy społecznej (t.j.: Dz. U z 2020 r., poz. 1876) Za dochód uważa się sumę miesięcznych przychodów z miesiąca poprzedzającego złożenie wniosku lub w przypadku utraty dochodu z miesiąca, w którym wniosek został złożony, bez względu na tytuł i źródło ich uzyskania, jeżeli ustawa nie stanowi inaczej, pomniejszoną o:
1)    miesięczne obciążenie podatkiem dochodowym od osób fizycznych i koszty uzyskania przychodu;
2)    składki na ubezpieczenie zdrowotne określone w przepisach o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz ubezpieczenia społeczne określone w odrębnych przepisach;
3)    kwotę alimentów świadczonych na rzecz innych osób.

Do pobrania

Jednocześnie informujemy, że zgodnie z art. 35 § 3 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. kodeks postępowania administracyjnego „Załatwienie sprawy wymagającej postępowania wyjaśniającego powinno nastąpić nie później niż w ciągu miesiąca, a sprawy szczególnie skomplikowanej – nie później niż w ciągu dwóch miesięcy od dnia wszczęcia postępowania…

KASA W MIEJSKIM OŚRODKU POMOCY SPOŁECZNEJ W ŁĘCZYCY
CZYNNA JEST WYŁĄCZENIE W DNI WYPŁAT WG USTALONEGO HARMONOGRAMU

W GODZINACH: 11:00 – 13:00
Z PRZYCZYN NIEZALEŻNYCH, TERMINY WYPŁAT MOGĄ ZOSTAĆ ZMIENIONE  ! ! !

HARMONOGRAM WYPŁAT NA ROK 2021