AOON 2022

Łęczyca, dn. 23 marca 2022 r.

 O G Ł O S Z E N I E    O    N A B O R Z E

 Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Łęczycy
informuje o rozpoczętym naborze chętnych osób niepełnosprawnych do programu „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2022

Głównym celem programu jest wsparcie osób niepełnosprawnych w wykonywaniu codziennych czynności, funkcjonowaniu w życiu społecznym oraz wspomaganie osób niepełnosprawnych w podejmowania wszelkich aktywności. Korzystanie z usług asystenta umożliwi osobom niepełnosprawnym prowadzenie bardziej aktywnego i samodzielnego trybu życia.

Ogłaszam nabór uczestników do programu Asystent Osobisty Osoby Niepełnosprawnej – edycja 2022. Nabór jest otwarty dla wszystkich mieszkańców Miasta Łęczyca spełniających kryteria programu.

Nabór uczestników odbywa się w ramach planowanej realizacji programu „Asystent Osobisty Osoby Niepełnosprawnej” – edycja 2022, prowadzonego przez Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej i finansowanego ze środków Funduszu Solidarnościowego.

Dokumenty należy składać w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Łęczycy przy ul. Ozorkowskiej 8; 99-100 Łęczyca, od dnia 23 marca 2022 r. do 08 kwietnia 2022 r. O udziale w programie decyduje kolejność zgłoszeń. Zgłoszenia złożone przed ogłoszonym naborze nie będą rozpatrywane.

Pełna treść ogłoszenia w załącznikach:

Ogłoszenie o naborze AOON – edycja 2022
Załączniki do naboru AOON edycja 2022


Łęczyca, dnia 23 marca 2022 r.

OGŁOSZENIE O NABORZE NA STANOWISKO
ASYSTENTA OSOBISTEGO OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNEJ

DYREKTOR MIEJSKIEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ
W ŁĘCZYCY OGŁASZA NABÓR KANDYDATÓW NA STANOWISKO ASYSTENTA OSOBISTEGO OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNEJ

      I.          Nazwa i adres jednostki:
MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W ŁĘCZYCY
, ul. Ozorkowska 8; 99-100 Łęczyca

    II.          Określenie stanowiska:
OPIEKUN OSOBISTY OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNEJ

  III.          Rodzaj zatrudnienia:
UMOWA ZLECENIA

  IV.          Przewidywany termin zatrudnienia:
KWIECIEŃ 2022 R. – GRUDZIEŃ 2022 R.

Wymagania niezbędne:
1. obywatelstwo polskie lub inne pozwalające na legalne podjęcie pracy na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
2.     pełna zdolność do czynności prawnych oraz do korzystania z pełni praw publicznych,
3.     dyspozycyjność,
4.     niekaralność za przestępstwa popełnione umyślnie.

Kwalifikacje do wykonywania zawodu opiekuna osobistego osoby niepełnosprawnej. Usługi asystenta mogą świadczyć:

1. osoby posiadające dokument potwierdzający uzyskanie kwalifikacji w następujących kierunkach: asystent osoby niepełnosprawnej[1]), opiekun osoby starszej, opiekun medyczny, pedagog, psycholog, terapeuta zajęciowy, pielęgniarka, fizjoterapeuta;
2.     osoby posiadające co najmniej 6-miesięczne, udokumentowane doświadczenie w udzielaniu bezpośredniej pomocy osobom niepełnosprawnym np. doświadczenie zawodowe, udzielanie wsparcia osobom niepełnosprawnych w formie wolontariatu;
3.     osoby wskazane przez uczestnika Programu lub jego opiekuna prawnego, które nie są członkami rodziny osoby niepełnosprawnej, pod warunkiem złożenia przez osobę niepełnosprawną pisemnego oświadczenia, że wskazany przez nią asystent jest przygotowany do realizacji wobec niej usług asystencji osobistej./za członków rodziny uznać należy rodziców i dzieci, rodzeństwo, wnuki, dziadków, teściów, macochę, ojczyma oraz inne osoby pozostające we wspólnym gospodarstwie domowym z uczestnikiem Programu/.

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku asystenta osobistego osoby niepełnosprawnej polega na:

1.     wykonywaniu czynności dnia codziennego dla uczestnika Programu;
2.     wyjściu, powrocie lub dojazdach z uczestnikiem Programu w wybrane przez uczestnika miejsca;
3.     załatwianiu spraw urzędowych;
4.     korzystaniu z dóbr kultury (np. muzeum, teatr, kino, galerie sztuki, wystawy);
5.     zaprowadzaniu dzieci z orzeczeniem o niepełnosprawności do placówki oświatowej lub przyprowadzaniu ich z niej.
/usługa asystencji osobistej na terenie szkoły może być realizowana wyłącznie w przypadku, gdy szkoła nie zapewnia tej usługi /.
6.     Zakres czynności w ramach usług asystencji osobistej zawiera załącznik nr 3 do niniejszego ogłoszenia.

Wymiar i zakres usług opiekuńczych

Ilość dni w tygodniu świadczonych usług oraz zakres zleconych czynności, zależeć będzie od indywidualnych potrzeb podopiecznego. Na każdego z uczestników programu przypadać będzie 360 godzin w skali jednego roku. Liczba godzin może ulegać zmniejszeniu lub zwiększeniu w zależności od potrzeb osób objętych usługami asystenckimi.

Wynagrodzenie:

Za świadczone usługi asystenta osobistego osoby niepełnosprawnej przysługiwać będzie wynagrodzenie w wysokości 32,00 zł brutto wraz z pochodnymi leżącymi po stronie pracodawcy za każdą godzinę zegarową wykonanegozlecenia.

Miejsce wykonywania usługi:

Miejscem wykonywania usługi będzie miejsce zamieszkania podopiecznego oraz inne miejsca niezbędne do wykonywania czynności wynikające z zakresu obowiązków.

Wymagane dokumenty:

1.     CV;
2.     Kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie oraz przebieg pracy zawodowej.
3.     Oświadczenie o niekaralności.
4.     Oświadczenie o stanie zdrowia pozwalające na wykonywanie pracy na stanowisku opiekuna osobistego osoby niepełnosprawnej.
5.     Oświadczenie o niekaralności za przestępstwo popełnione umyślnie lub umyślne przestępstwo skarbowe.
6.     Wypełniony kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie wg wzoru stanowiącego załącznik Nr 1 do niniejszego ogłoszenia o naborze.
7.     Podpisane Oświadczenie stanowiące załącznik Nr 2 do niniejszego ogłoszenia o naborze.
8.     Podpisany zakres czynności w ramach usług asystenta tj. załącznik nr 3 do niniejszego ogłoszenia o naborze.
9.     Podpisaną Klauzula informacyjna w ramach Programu „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2022 załącznik Nr 4 do niniejszego ogłoszenia o naborze.

Miejsce i termin składania dokumentów:
1. w Sekretariacie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Łęczycy, ul. Ozorkowska 8; 99-100 Łęczyca
2.     pocztą na adres Ośrodka, w zamkniętej kopercie opatrzonej imieniem i nazwiskiem oraz adresem do korespondencji i numerem telefonu kandydata z dopiskiem: „Opiekun osobisty osoby niepełnosprawnej”.
3.     e-mailem (skany dokumentów) na adres sekretariat@mopsleczyca.pl (z obowiązkiem dostarczenia oryginałów dokumentów na rozmowę kwalifikacyjną),


Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składaćw nieprzekraczalnym terminie do dnia 08 kwietnia 2022 r. do godziny 14:00. Dokumenty, które wpłyną do Ośrodka po upływie wyżej określonego terminu nie będą rozpatrywane.

Kandydaci spełniający wymagania formalne zostaną telefonicznie powiadomieni o terminie rozmowy kwalifikacyjnej.

Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej (https://mopsleczyca.bip.gov.pl/) oraz na tablicy informacyjnej w siedzibie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Łęczycy, ul. Ozorkowska 8.

Dodatkowe informacje:
Ogłoszenie może zostać odwołane w każdej chwili bez podania przyczyny.

Z uwagi na specyfikę usług Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Łęczycy może ostatecznie nie wyłonić żadnego kandydata do wykonywania usług.

Pełna treść ogłoszenia w załączniku
Ogłoszenie o zatrudnieniu AOON – edycja 2022


[1]) Zawód asystenta osoby niepełnosprawnej jest wymieniony w rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 7 sierpnia 2014 r. w sprawie klasyfikacji zawodów i specjalności na potrzeby rynku pracy oraz zakresu jej stosowania (Dz. U. z 2018 r. poz. 227) pod symbolem 341201 w ramach grupy: Pracownicy wsparcia rodziny, pomocy społecznej i pracy socjalnej (symbol 3412).


ASYSTENT OSOBISTY OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNEJ” – EDYCJA 2022