OGŁOSZENIE O NABORZE NA STANOWISKO OPIEKUNKA ŚRODOWISKOWA 

 Projekt „Łęczycka Integracja”
współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskie Funduszu Społecznego

Łęczyca, dn. 03.08.2022 r.

DYREKTOR MIEJSKIEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W ŁĘCZYCY
 OGŁASZA NABÓR NA STANOWISKO: OPIEKUNKA ŚRODOWISKOWA

Osoba ubiegająca się o zatrudnienie musi spełnić następujące wymagania niezbędne do zatrudnienia na danym stanowisku:

 • posiada obywatelstwo polskie;
 • posiada wykształcenie minimum zawodowe;
 • posiada pełną zdolność do czynności prawnych i korzysta z pełni praw publicznych;
 • nie była karana za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe;
 • stan zdrowia pozwala na zatrudnienie na określonym stanowisku;
 • ma nieposzlakowaną opinię;
 • mile widziane doświadczenie w pracy z osobami starszymi, wymagającymi opieki.

Wymagania dodatkowe

 • wysoka kultura osobista;
 • umiejętność organizowania pracy w domu klienta.;
 • umiejętność nawiązywania kontaktów interpersonalnych;
 • mile widziane posiadanie kursu w zakresie opieki nad osobami starszymi
 • mile widziane prawo jazdy kat. B

PEŁNA TREŚĆ OGŁOSZENIA

Ogłoszenie o naborze
Kwestionariusz osobowy załącznik Nr 1
Oświadczenie załącznik Nr 2

WYNIKI