Jesteś tutaj:

U W A G A  ! ! !

od 15 lipca 2020 r.  MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W ŁĘCZYCY

ZAMKNIĘTY  DLA  INTERESANTÓW

Wypłaty świadczeń w kasie ośrodka odbędą się zgodnie z wcześniej ustalonym harmonogramem, jednakże osoby do budynku będą wchodzić pojedynczo

Przyjmowanie interesantów odbywa się tylko

i wyłącznie w sprawach ważnych, niecierpiących zwłoki,

w godzinach 10:00 – 13:00

Wszelkie sprawy nie wymagające Państwa obecności prosimy konsultować telefonicznie, e-mailowo lub za pośrednictwem ePUAP

PROSIMY O KONTAKT TELEFONICZNY I UMÓWIENIE WIZYTY

TEL. 24 721 23 71,   24 721 28 42,   790 550 119,

ePUAP: /LECZYCAMOPS/skrytka

e-mail: sekretariat@mopsleczyca.pl

TEL.  790 454 680 (pomoc społeczna)

TEL. 790 454 674  (pracownik socjalny)
TEL. 790 454 673  (pracownik socjalny)


Świadczenia Rodzinne i Fundusz Alimentacyjny
TEL. 790 454 676

KOMUNIKAT W SPRAWIE WYPŁAT ŚWIADCZEŃ
Z MIEJSKIEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W ŁĘCZYCY

Szanowni Państwo! W związku z dynamicznie rozwijającą się sytuacją związaną z pandemią koronawirusa o nazwie COVID-19, w celu ograniczenia ryzyka zakażenia wirusem, informujemy, iż wypłata wszystkich zasiłków z pomocy społecznej, świadczeń rodzinnych (w tym zasiłku pielęgnacyjnego) i świadczeń z funduszu alimentacyjnego realizowana będzie na konta bankowe wskazane przez wnioskodawców.

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Łęczycy

kieruje do Państwa zapytanie ofertowe dotyczące remontu pomieszczeń w budynku Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Łęczycy przy Al. Jana Pawła II 13.

1.     Szczegóły znajdują się w Opisie przedmiotu zamówienia (załącznik 1)

2.     Wymagane dokumenty:

1)    Oferta;

2)    Ogólne warunki umowy;

3)    Aktualny odpis z rejestru CEIDG lub KRS;

4)    Zaparafowana umowa;

5)   Referencje lub protokoły odbioru potwierdzające wykonanie w okresie ostatnich 5 lat minimum 3 robót budowlanych o podobnym charakterze wraz z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz z załączeniem dowodów dotyczących najważniejszych robót określających, czy roboty te zostały „wykonane w sposób należyty oraz wskazujących, czy zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone”.

Ofertę wraz z załącznikami należy składać osobiście lub drogą pocztową (liczy się termin wpływu do sekretariatu Ośrodka), do dnia 17.07.2020 r. do godz. 13:00 na adres Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Łęczycy ul. Ozorkowska 8; 99-100 Łęczyca w zamkniętej kopercie oznaczonej z dopiskiem: „Remont pomieszczeń w budynku Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Łęczycy przy Al. Jana Pawła II 13”.

Oferty niekompletne lub oferty, które wpłyną po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.

KRYTERIUM BADANIA OFERT: 

1.    Jedynym kryterium oceny oferty jest cena;

2.     Oferta powinna określać cenę netto i brutto (z wyodrębnieniem należnego podatku VAT – jeżeli występuje);

3.   Cena podana w ofercie winna obejmować wszystkie koszty i składniki związane z wykonaniem zamówienia oraz musi być podana w PLN cyfrowo i słownie;

4.     Cena nie ulega zmianie przez okres ważności oferty (związania ofertą);

5. W przypadku, gdy cena najniższej oferty przewyższa kwotę, jaką Zamawiający może przeznaczyć na realizację zamówienia dopuszcza się przeprowadzenie negocjacji i złożenie ofert dodatkowych.

6.    Negocjacje prowadzi się z Wykonawcami, którzy złożyli ważne oferty. Z przeprowadzonych negocjacji sporządza się protokół o przeprowadzonych negocjacjach.

7. Zamawiający na każdym etapie może unieważnić postępowanie przetargowe bez podawania przyczyny oraz bez prawa do żądania jakiegokolwiek odszkodowania ze strony jego uczestników.

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU
Załącznik nr 1 OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
Załącznik nr 2 OGÓLNE WARUNKI UMOWY
UMOWA
DRUK oferty (pdf)
DRUK oferty (doc)
Inwentaryzacja-na A-3 skala 1-100 rew A
WYNIKI

UWAGA! WAŻNA INFORMACJA

W związku z rozprzestrzenianiem się w Polsce wirusa SARS-CoV-2, w trosce o zdrowie Państwa oraz pracowników Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Łęczycy, prosimy o ograniczanie osobistego załatwiania spraw i korzystanie z form korespondencji tradycyjnej, elektronicznej oraz kontaktu telefonicznego.

W celu zminimalizowania ryzyka, zwracamy się również z prośba, aby w miarę możliwości podawać/zakładać rachunki bankowe, na które przelewana będzie przyznana pomoc.

Numery telefonów: 0 24 721 23 71; 0 24 721 28 42
mail: sekretariat@mopsleczyca.pl

Adres skrytki na platformie ePUAP: /LECZYCAMOPS/skrytka

Usługi opiekuńcze

Podstawa prawna

Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (tekst jednolity: Dz. U. z 2019 r., poz. 1507 ze zm.)

Uchwała Nr XXI/130/2019 Rady Miejskiej w Łęczycy z dnia 21 listopada 2019 r. w sprawie określenia szczegółowych zasad przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również trybu ich pobierania (Dz. U. Woj. Łodz. z 2019 r. poz. 6668)

DLA  KOGO  USŁUGI  OPIEKUŃCZE

Usługi świadczono głównie u osób samotnych, chorych, niepełnosprawnych, wymagających pomocy osoby drugiej, którym rodzina nie była w stanie zapewnić specjalistycznej pomocy. Usługi opiekuńcze obejmują pomoc w zaspokajaniu codziennych potrzeb życiowych, opiekę higieniczną, zaleconą przez lekarza pielęgnację oraz w miarę możliwości, zapewnienie kontaktów z otoczeniem. Specjalistyczne usługi opiekuńcze są to natomiast usługi dostosowane do szczególnych potrzeb wynikających z rodzaju schorzenia lub niepełnosprawności.

ODPŁATNOŚĆ  ZA  USŁUGI  OPIEKUŃCZE

Opłata za świadczone usługi opiekuńcze wnoszona jest przez zobowiązanego w kasie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Łęczycy lub na rachunek bankowy Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Łęczycy do 20-go dnia każdego miesiąca następującego po miesiącu, w którym realizowane były usługi.

  • Pełna odpłatność za 1 godzinę usług opiekuńczych świadczonych w dni robocze w roku 2020 r. wynosi 23,00 zł.
  • Pełna odpłatność za 1 godzinę usług opiekuńczych świadczonych w dni wolne od pracy (soboty, niedziele i święta) w roku 2020 r. wynosi 31,00 zł.
  • Pełna odpłatność za 1 godzinę  specjalistycznych usług opiekuńczych świadczonych w dni robocze w roku 2020 r. wynosi 50,00 zł.
  • Pełna odpłatność za 1 godzinę specjalistycznych usług opiekuńczych świadczonych w dni wolne od pracy (soboty, niedziele i święta) w roku 2020 r. wynosi 70,00 zł.

USŁUGI  OPIEKUŃCZE  OBEJMUJĄ

Pomoc w zaspokajaniu codziennych potrzeb życiowych, opiekę higieniczną, zaleconą przez lekarza pielęgnację oraz w miarę możliwości, zapewnienie kontaktów z otoczeniem.

Do góry