Jesteś tutaj:

Usługi opiekuńcze

Podstawa prawna

Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (tekst jednolity: Dz. U. z 2021 r., poz. 2268 ze zm.)

Uchwała Nr LIII/298/2021Rady Miejskiej w Łęczycy z dnia 27 października 2021r. w sprawie określenia szczegółowych zasad przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne
usługi opiekuńcze z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami
psychicznymi oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również trybu ich pobierania (Dz. U. Woj. Łodz. z 2021 r. poz. 5196)
.

DLA  KOGO  USŁUGI  OPIEKUŃCZE

Usługi świadczono głównie u osób samotnych, chorych, niepełnosprawnych, wymagających pomocy osoby drugiej, którym rodzina nie była w stanie zapewnić specjalistycznej pomocy. Usługi opiekuńcze obejmują pomoc w zaspokajaniu codziennych potrzeb życiowych, opiekę higieniczną, zaleconą przez lekarza pielęgnację oraz w miarę możliwości, zapewnienie kontaktów z otoczeniem. Specjalistyczne usługi opiekuńcze są to natomiast usługi dostosowane do szczególnych potrzeb wynikających z rodzaju schorzenia lub niepełnosprawności.

ODPŁATNOŚĆ  ZA  USŁUGI  OPIEKUŃCZE

Opłata za świadczone usługi opiekuńcze wnoszona jest przez zobowiązanego w kasie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Łęczycy lub na rachunek bankowy Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Łęczycy do 20-go dnia każdego miesiąca następującego po miesiącu, w którym realizowane były usługi.

  • Pełna odpłatność za 1 godzinę usług opiekuńczych świadczonych w dni robocze w roku 2021 r. wynosi 26,50 zł.
  • Pełna odpłatność za 1 godzinę usług opiekuńczych świadczonych w dni wolne od pracy (soboty, niedziele i święta) w roku 2020 r. wynosi 35,00 zł.
  • Pełna odpłatność za 1 godzinę  specjalistycznych usług opiekuńczych świadczonych w dni robocze w roku 2021 r. wynosi 60,00 zł.
  • Pełna odpłatność za 1 godzinę specjalistycznych usług opiekuńczych świadczonych w dni wolne od pracy (soboty, niedziele i święta) w roku 2021 r. wynosi 80,00 zł.

USŁUGI  OPIEKUŃCZE  OBEJMUJĄ

Pomoc w zaspokajaniu codziennych potrzeb życiowych, opiekę higieniczną, zaleconą przez lekarza pielęgnację oraz w miarę możliwości, zapewnienie kontaktów z otoczeniem.

Do góry