Dodatek Osłonowy

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Łęczycy informuje, iż od dnia 04-01-2022 r. można złożyć wniosek o DODATEK OSŁONOWY.

Dodatek osłonowy to pomoc jednorazowa, która przysługuje za okres 01-01-2022 r. do 31-12-2022 r.

Wnioski o wypłatę dodatku należy złożyć do 31-10-2022 r. Wnioski złożone po tej dacie pozostawia się bez rozpoznania.

Dodatek osłonowy przysługuje, jeżeli przeciętny miesięczny dochód w przeliczeniu na członka gospodarstwa domowego nie przekracza kwoty w gospodarstwie:
– jednoosobowym – 2.100 zł
– wieloosobowym – 1.500 zł na osobę.

Za dochód gospodarstwa domowego uważa się dochód pomniejszony o podatek dochodowy, składki na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne. Do dochodu nie wlicza się alimentów płaconych na rzecz innych osób.

Dochód gospodarstwa domowego ustala się na podstawie dochodów osiągniętych w roku:
2020 r. – w przypadku wniosku złożonego do dnia 31-07-2022 r.
2021 r. – w przypadku wniosku złożonego w okresie od dnia 01-08-2022 r. do dnia 31-10-2022 r.

Jeśli Twój dochód przekroczy kryterium dochodowe, dodatek osłonowy będzie przyznany w wysokości różnicy między kwotą dodatku a kwotą o jaką kryterium zostało przekroczone, ale nie w kwocie niższej niż 20 zł.

DODATEK OSŁONOWY WYNOSI ROCZNIE:
400 zł dla gospodarstwa domowego jednoosobowego
600 zł dla gospodarstwa domowego składającego się z 2 do 3 osób
850 zł dla gospodarstwa domowego składającego się z 4 do 5 osób
1.150 zł dla gospodarstwa domowego składającego się z co najmniej 6 osób

Jeśli Twój lokal mieszkalny jest ogrzewany: kotłem na paliwo stałe, kominkiem, kozą, ogrzewaczem powietrza, trzonem kuchennym, piecokuchnią, kuchnią węglową lub piecem kaflowym na paliwo stałe, zasilanym węglem lub paliwami węglopochodnymi i to źródło ogrzewania zgłosiłeś do centralnej ewidencji emisyjności budynków, o której mowa w art. 27a ust. 1 ustawy z dn. 21 listopada 2008 r. o wspieraniu termomodernizacji i remontów oraz o centralnej ewidencji emisyjności budynków, to możesz otrzymać dodatek osłonowy w wyższej wysokości:
500 zł rocznie dla gospodarstwa domowego jednoosobowego
750 zł rocznie dla gospodarstwa domowego składającego się z 2 do 3 osób
1.062,50 zł rocznie dla gospodarstwa domowego składającego się z 4 do 5 osób
1.437,50 zł rocznie dla gospodarstwa domowego składającego się z co najmniej 6 osób

Wypłata dodatku osłonowego będzie realizowana:
na wnioski złożone do 31-01-2022 r. – wypłata w dwóch równych ratach, tj. pierwsza rata do 31-03-2022 r., druga rata do 02-12-2022 r.
na wnioski złożone od 01-02-2022 r. – wypłata jednorazowo, niezwłocznie po przyznaniu dodatku

Wniosek o wypłatę dodatku osłonowego można złożyć w Filii Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Łęczycy przy Al. Jana Pawła II 13 w godzinach pracy urzędu tj. w godzinach od 7:30 do 15:30.

Elektronicznie za pośrednictwem Elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej
ePUAP adres skrytki:  /LECZYCAMOPS/skrytka

Listownie na adres: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Łęczycy ul. Ozorkowska 8; 99-100 Łęczyca

WNIOSEK O DODATEK OSŁONOWY – pdf

WNIOSEK O DODATEK OSŁONOWY – doc

KLAUZULA INFORMACYJNA RODO

WSKAZÓWKI JAK WYPEŁNIĆ WNIOSEK