MENU

LINKI

Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Dotyczy: świadczenia kompleksowych usług pogrzebowych w zakresie sprawiania pogrzebu zmarłym,
których pochowanie zleca Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Łęczycy
/w ramach zadań własnych gmin, do których należy sprawienie pogrzebu/.

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Łęczycy w wyniku przeprowadzonego postępowania pn. "Świadczenie kompleksowych usług pogrzebowych w zakresie sprawiania pogrzebu zmarłym, których pochowanie zleca Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Łęczycy /w ramach zadań własnych gmin, do których należy sprawienie pogrzebu/" informuje, że najkorzystniejsza ofertę złożyła firma:

PHU Paweł Światłowski
99-100  Łęczyca, ul. Kaliska 45A.

 

 

Więcej informacji oraz treść ogłoszenia na stronie BIP - Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej


Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty

OGŁOSZENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

 

Dotyczy: usługi polegającej na przygotowaniu i wydawaniu dwudaniowych obiadów dla podopiecznych MOPS w Łęczycy.

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Łęczycy w wyniku przeprowadzonego postępowania pn. "usługi polegającej na przygotowaniu i wydawania dwudaniowych obiadów dla podopiecznych Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Łęczycy" informuje, że najkorzystniejszą ofertę złożyła firma:
Bistro B
99-100 Łęczyca
Cena brutto: 6,95 zł za jeden posiłek

Kryterium: 100% cena. Ilość punktów wg. ceny: 100,00 %

 

Więcej informacji oraz treść ogłoszenia na stronie BIP - Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej


Nowe stawki za usługi opiekuńcze w 2018 r.

Zgodnie z art. 50 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (tj. Dz. U. z 2017r., poz. 1769 z późn. zm.) osobie samotnej, która z powodu wieku, choroby lub innych przyczyn wymaga pomocy innych osób, a jest jej pozbawiona, przysługuje pomoc w formie usług opiekuńczych.

Usługi opiekuńcze mogą być przyznane również osobie, która wymaga pomocy innych osób, a rodzina, a także wspólnie niezamieszkujący małżonek, wstępni, zstępni nie mogą takiej pomocy zapewnić.

Usługi opiekuńcze obejmują pomoc w zaspokajaniu codziennych potrzeb życiowych, opiekę higieniczną, zaleconą przez lekarza pielęgnację oraz, w miarę możliwości, zapewnienie kontaktów z otoczeniem.

Zakres usług, okres ich świadczenia, a także inne okoliczności dotyczące świadczenia usług ustalone są w wydawanej przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Łęczycy decyzji przyznającej to świadczenie.

Decyzja dotycząca usług opiekuńczych wydawana jest po przeprowadzeniu wywiadu środowiskowego, w trakcie którego pracownik socjalny ustala sytuację życiową, w tym przede wszystkim zdrowotną, rodzinną i materialną, osoby, której świadczone mają być usługi opiekuńcze.

Co do zasady usługi opiekuńcze są odpłatne, istnieje jednak możliwość częściowego lub całkowitego zwolnienia z odpłatności za usługi.

Od dnia 1 stycznia 2018 r. obowiązywały będą nowe stawki za usługi opiekuńcze organizowane i realizowane przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Łęczycy.

Szczegółowe zasady przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze określa   Uchwała Nr LVII/351/2017 Rady Miejskiej w Łęczycy z dnia 24 października 2017 r. w sprawie określenia szczegółowych zasad przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia z opłat, jak również trybu ich pobierania w 2018 roku (Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego z dnia14 listopada 2017 r. poz. 4553).Więcej informacji na temat usług opiekuńczych świadczonych przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Łęczycy można uzyskać pod nr tel. /0-24/ 721-23-71, kom. 790-454-681 lub osobiście w siedzibie ośrodka przy ul. Ozorkowskiej 8 /pokój nr 4/.

ZAPYTANIE OFERTOWE dot. wykonania badań lekarskich w latach 2018 – 2019 dotyczy pracowników Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Łęczycy - 2018r.

ZAPYTANIE OFERTOWE DLA ZAMÓWIENIA O WARTOŚCI

NIEPRZEKRACZAJĄCEJ WYRAŻONEJ W ZŁOTYCH

KWOTY 30 000 EURO W TRYBIE ZAPYTANIA OFERTOWEGO

 

w związku z art.4 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2017 r., poz. 1579 z późn. zmianami) zwracamy się z zapytaniem ofertowym o cenę – wykonanie badań lekarskich w latach 2018 – 2019 dotyczy pracowników Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Łęczycy w postępowaniu o wartości nie przekraczającej równowartości 30 000 euro.

 

 

 

 

Więcej informacji oraz treść zapytania ofertowego wraz z załącznikami na stronie BIP - Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej


ZAPYTANIE OFERTOWE Dot. usługi polegającej na przygotowaniu i wydawaniu dwudaniowych obiadów dla podopiecznych Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Łęczycy - 2018r.

ZAPYTANIE OFERTOWE

Dot. usługi polegającej na przygotowaniu i wydawaniu dwudaniowych obiadów dla podopiecznych Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Łęczycy.

 

w związku z art.4 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2017r., poz. 1579 z późn. zmianami) zwracamy się z zapytaniem ofertowym o cenę dostaw usług żywieniowych w postępowaniu o wartości nie przekraczającej równowartości 30 000 euro na usługę polegającą na przygotowaniu i wydawaniu dwudaniowych obiadów dla podopiecznych Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Łęczycy.

 

 

 

Więcej informacji oraz treść zapytania ofertowego wraz z załącznikami na stronie BIP - Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej