MENU

LINKI

Informacja 11.07.2016r.

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Łęczycy informuje, że w dniu 12 lipca 2016r. - czwartek - kasa tut. Ośrodka będzie nieczynna - szkolenie.

ERRATA do ogłoszenia o otwartym naborze partnera krajowego

MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W ŁĘCZYCY

UL. OZORKOWSKA 8, 99-100 ŁĘCZYCA

TEL./FAX 24 721 23 71 , E-MAIL: SEKRETARIAT@MOPSLECZYCA.PL

 

ERRATA do ogłoszenia o otwartym naborze partnera krajowego

 

W związku z dostrzeżoną oczywistą omyłką informujemy, że prawidłowy nr konkursu, którego dotyczy nabór partnera to RLPD.09.01.01-IP.01-10-002/16.

Pobierz:

Ogłoszenie o otwartym naborze Partnera krajowego

MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W ŁĘCZYCY

UL. OZORKOWSKA 8, 99-100 ŁĘCZYCA

TEL./FAX 24 721 23 71 , E-MAIL: SEKRETARIAT@MOPSLECZYCA.PL

 

OGŁOSZENIE O OTWARTYM NABORZE
PARTNERA KRAJOWEGO

 

w celu wspólnej realizacji projektu

w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020

Poddziałanie IX.1.1

Aktywizacja społeczno-zawodowa osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym

 

Gmina Miasto Łęczyca/Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Łęczycy reprezentowany przez wz. Kierownika Ośrodka Mariusza Mieczyńskiego

  • jako beneficjent projektu ubiegającego się o dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 (RPO WŁ 2014-2020) Działanie 9.1 Aktywna integracja osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym – w odpowiedzi na konkurs nr RPLD.09.01.01-IP.01-10-001/16 na projekty ukierunkowane na aktywizację społeczno-zawodową osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym w ramach Osi Priorytetowej IX Włączenie społeczne Działania IX.1 Aktywna integracja osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym Poddziałania IX.1.1 Aktywizacja społeczno-zawodowa osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym,

  • w oparciu o art. 33 ust. 2 Ustawy z dnia 11 lipca 2014 roku o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020,

ogłasza otwarty nabór partnera krajowego w celu wspólnej realizacji projektu w ramach RPO WŁ 2014-2020 Działanie 9.1Aktywna integracja osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym.


Pliki do pobrania:

informacja 16.06.2016r.

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Łęczycy informuje, że w dniu 16 czerwca 2016r. - czwartek - kasa tut. Ośrodka będzie nieczynna - szkolenie.

Informacja 10.06.2016r.

 

 

 

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Łęczycy informuje, że w dniu 10 czerwca 2016r. - piątek - kasa tut. Ośrodka będzie nieczynna.