MENU

LINKI

Zespół Interdyscyplinarny w Łęczycy

Zarządzenie NR 120.133.2014
Burmistrza Miasta Łęczyca
z dnia 3 listopada 2014 r.
w sprawie  powołania członków zespołu interdyscyplinarnego

 

Na podstawie art. 18  ust. 2  pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym  (Dz.U. z 2013 r., poz. 594 z późn. zm.),  art.  9a ust.  2 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz.U. z 2005 r. Nr. 180, poz. 1493 z późn. zm.) w związku z Uchwałą Nr VII/45/11 Rady Miasta Łęczyca z dnia 12 kwietnia 2011r. w sprawie trybu i sposoby powoływania i odwoływania członków zespołu interdyscyplinarnego oraz szczegółowych  warunków  jego  funkcjonowania z późn. zm. w Uchwale Nr XLVI/316/14 Rady Miejskiej w Łęczycy z dnia 30 października 2014r. o zmianie uchwały w sprawie trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków zespołu interdyscyplinarnego oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania,  zarządza się,  co następuje:

§ 1

Powołuję się  zespół interdyscyplinarny w celu wykonywania zadań na rzecz przeciwdziałania przemocy w rodzinie w składzie:

 1. Anna Olczak – przedstawiciel Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Łęczycy,
 2. Jolanta Pawlak – przedstawiciel Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Łęczycy,
 3. Teresa Zaborowska - przedstawiciel Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Łęczycy,
 4. Katarzyna Sulima - przedstawiciel Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Łęczycy,
 5. Elżbieta Wencel - przedstawiciel Powiatowej Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej w Łęczycy,
 6. Magdalena Raj – Wróblewska – przedstawiciel Powiatowej Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Łęczycy,
 7. Arkadiusz Pęczek - przedstawiciel Komendy Powiatowej Policji w Łęczycy,
 8. Amadeusz Kościelski - przedstawiciel Komendy Powiatowej Policji w Łęczycy,
 9. Tomasz Gwardyński – przedstawiciel Komendy Powiatowej Policji w Łęczycy,
 10. Krzysztof Góra – przedstawiciel Komendy Powiatowej Policji w Łęczycy,
 11. Krzysztof Razik – przedstawiciel Miejskiej Komisji i Rozwiązania problemów alkoholowych,
 12. Ryszard Ziarkowski - przedstawiciel Szkoły Podstawowej Nr 3 w Łęczycy,
 13. Iwona Jędrzejczak – przedstawiciel Szkoły Podstawowej nr 4 w Łęczycy,
 14. Marzena Zawada – przedstawiciel Gimnazjum w Łęczycy,
 15. Elżbieta Wójcik – przedstawiciel Niepublicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej „MEDAR” w Łęczycy,
 16. Maria Rogowska-Domańska – przedstawiciel Zespołu Opieki Zdrowotnej w Łęczycy,
 17. Ewa Frontczak – przedstawiciel Towarzystwa Przyjaciół Dzieci w Łęczycy,
 18. Iwona Wdowiak - przedstawiciel Stowarzyszenia Abstynentów i Rodzin Abstynenckich Klubu "Przebudzenie" w Łęczycy,
 19. Dorota Pawlak – kurator sądowy Sądu Rejonowego w Kutnie,,
 20. Magdalena Budna – kurator sądowy Sądu Rejonowego w Kutnie,

  § 2

Zespół interdyscyplinarny w składzie określonym w $ 1 zostaje powołany na okres 5 lat, licząc od dnia powołania.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.