MENU

LINKI

Usługi opiekuńcze

 

PODSTAWA PRAWNA:

 • Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (tj. Dz. U. z 2018 r. poz. 1508 z późn. zm.);

 • Uchwała Nr LXXIII.500.2018 Rady Miejskiej w Łęczycy z dnia 15 listopada 2018 r. w sprawie określenia szczegółowych zasad przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również trybu ich pobierania w 2019 roku (Dz. U. z 2018r., poz. 1358);

 • Uchwała Nr V/35/2019 Rady Miejskiej w Łęczycy z dnia 8 stycznia 2019 r. w sprawie wprowadzenia zmian w Uchwale Nr LXXIII.500.2018 Rady Miejskiej w Łęczycy z dnia 15 listopada 2018 r. w sprawie określenia szczegółowych zasad przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również trybu ich pobierania w 2019 roku (Dz. U. Woj. Łódz. z 2019 r., poz. 582).USŁUGI OPIEKUŃCZE PRZEZNACZONE SĄ DLA:

 1. Osoby samotnej, która z powodu wieku, choroby lub innych przyczyn wymaga pomocy innych osób, a jest jej pozbawiona.

 2. Usługi opiekuńcze mogą być przyznane również osobie, która wymaga pomocy innych osób, a rodzina, a także wspólnie niezamieszkujący małżonek wstępni, zstępni nie mogą takiej pomocy zapewnić.ZAKRES USŁUG OPIEKUŃCZYCH OBEJMUJE:

Usługi opiekuńcze obejmują pomoc w zaspokajaniu codziennych potrzeb życiowych, opiekę higieniczną, zaleconą przez lekarza pielęgnację oraz, w miarę możliwości, zapewnienie kontaktów z otoczeniem.Lp.

ZAKRES USŁUG

Czynności pielęgnacyjne:

Przyznane usługi

1

kąpiel podopiecznego

 

2

toaleta podopiecznego w łóżku

 

3

pielęgnacja włosów: mycie, czesanie

 

5

higiena paznokci u rąk i nóg: obcinanie

 

6

golenie

 

7

pielęgnacja jamy ustnej

 

8

pomoc przy załatwianiu potrzeb fizjologicznych

 

5

zakładanie i wymiana pampersów, pieluchomajtek z uwzględnieniem czynności zapobiegających powstawaniu odleżyn i odparzeń

 

6

układanie chorego w łóżku i pomoc przy zmianie pozycji ciała

 

7

prześcielenie łóżka

 

8

pomoc przy ubieraniu się, zmiana bielizny osobistej i pościelowej

 

Czynności opiekuńcze:

 

1

przynoszenie posiłków z zakładów gastronomicznych

 

2

przygotowanie posiłków

 

3

pomoc w spożywaniu posiłków

 

4

karmienie (jeśli wymaga tego stan zdrowia)

 

5

zmywanie naczyń po posiłkach

 

6

zgłaszanie wizyt lekarskich, pielęgniarki środowiskowej, badań laboratoryjnych, zabiegów oraz towarzyszenie w nich (jeśli zachodzi potrzeba)

 

7

realizacja recept za środki pieniężne podopiecznego (w najbliższej okolicy miejsca jego zamieszkania)

 

8

nadzór w przyjmowaniu leków przez podopiecznego zleconych przez lekarza

 

Czynności gospodarcze:

 

1

utrzymywanie czystości i porządku w mieszkaniu lub w używanej przez podopiecznego części mieszkania tj. wycieranie kurzu, odkurzanie, zamiatanie, zmywanie podłóg, wynoszenie śmieci (poza myciem okien, generalnym sprzątaniem i sprzątaniem po zwierzętach, myciem klatki schodowej)

 

2

utrzymywanie w bieżącej czystości urządzeń i sprzętu sanitarnego oraz domowego służącego podopiecznemu

 

3

utrzymywanie w bieżącej czystości sprzętu pomocniczego ułatwiającego przemieszczanie się podopiecznego (np. wózka inwalidzkiego, balkonika, podnośnika itp.)

 

4

pranie odzieży, bielizny osobistej i pościelowej w pralce

 

5

niezbędne prasowanie odzieży i bielizny pościelowej podopiecznego

 

6

dokonywanie zakupów artykułów spożywczych, higienicznych i innych niezbędnych w gospodarstwie domowym lub towarzyszenie przy ich dokonywaniu (zakupy dokonywane są za środki pieniężne podopiecznego, w najbliższej okolicy miejsca jego zamieszkania)

 

7

pobieranie i przynoszenie produktów żywnościowych w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa

 

8

przynoszenie opału i palenie w piecu, kuchni

 

9

załatwianie spraw urzędowych lub towarzyszenie podczas wizyt (jeśli zachodzi potrzeba) w urzędach lub instytucjach

 

10

regulowanie opłat świadczeń np. czynsz, telefon, energia, radio, TV, usługi opiekuńcze itp. (opłaty dokonywane są za środki pieniężne podopiecznego)

 

Pomoc w podtrzymywaniu kondycji psychofizycznej:

 

1

podtrzymywanie indywidualnych zainteresowań np. dostarczanie prasy i książek stosownie do potrzeb podopiecznego itp.

 

2

pomoc w organizowaniu czasu wolnego oraz kontaktach z najbliższym otoczeniem i środowiskiem lokalnym (w tym jeśli zachodzi potrzeba towarzyszenie w drodze do i z placówek kulturalnych, sportowo-rekreacyjnych, kultu religijnego itp.)

 

3

organizowanie wyjść z mieszkania i jeśli zachodzi taka potrzeba towarzyszenie w spacerach

 

 

ODPŁATNOŚĆ ZA USŁUGI OPIEKUŃCZE:

Odpłatność za usługi opiekuńcze ustala Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Łęczycy w zależności od posiadanego dochodu. Minimalny poziom dochodu, od którego obliczana jest wysokość odpłatności, odpowiada aktualnie obowiązującemu kryterium dochodowego: osoby samotnie gospodarującej, tj. 701,00 zł lub w przypadku osoby w rodzinie tj. 528,00 zł.

Opłata za usługi opiekuńcze jest wnoszona przez osobę uzyskującą pomoc lub jej opiekuna w kasie lub przelewem na konto MOPS w Łęczycy w terminie do 20 dnia każdego miesiąca następującego po miesiącu, w którym wykonano usługę.

Całkowity koszt usługi tj. 100% za jedną godzinę usług opiekuńczych od dnia 1 kwietnia 2019 r. wynosi:

 • w dni robocze 22,00 zł;

 • w dni wolne od pracy (soboty, niedziele, święta) 30,00 zł;

DNI ROBOCZE

Wysokość dochodu netto osoby samotnie gospodarującej w stosunku do kryterium dochodowego określonego

w art. 8 ust. 1 pkt 1

ustawy o pomocy społecznej lub wysokość dochodu netto na osobę w rodzinie w stosunku do kryterium dochodowego określonego w art. 8 ust. 1 pkt 2 ustawy o pomocy społecznej

(określony w %)

Wysokość odpłatności (określona w %) ustalana od kwoty 1 godziny usług opiekuńczych lub specjalistycznych usług opiekuńczych dla:

 

Osoby samotnie gospodarującej

Osoby w rodzinie

do 100%

 

 

nieodpłatnie

(701,00 zł)

Nieodpłatnie

(528,00 zł)

100%-150%

 

10% - 2,20 zł/1h

(701,01 zł – 1.051,50 zł)

25% - 5,50 zł/1h

(528,01 zł – 792,00 zł)

150% - 200%

 

20% - 4,40 zł/1h

(1.051,51 zł – 1.402,00 zł)

30% - 6,60 zł/1h

(792,01 zł – 1.056,00 zł)

200% - 250%

 

25% - 5,50 zł/1h

(1.402,01 zł – 1.752,50 zł)

40% - 8,80 zł/1h

(1.056,01 zł – 1.320,00 zł)

250% - 300%

 

40% - 8,80 zł/1h

(1.752,51 zł – 2.103,00 zł)

55% - 12,10 zł/1h

(1.320,01 zł – 1.584,00 zł)

300% - 350%

 

60% - 13,20 zł/1h

(2.103,01 zł – 2.453,50 zł)

75% - 16,50 zł/1h

(1.584,01 zł – 1.848,00 zł)

Powyżej 350%

 

100% - 22,00 zł/1h

(2.453,51 zł)

100% - 22,00 zł/1h

(1.848,01 zł)

 

SOBOTY, NIEDZIELE I ŚWIĘTA

Wysokość dochodu netto osoby samotnie gospodarującej w stosunku do kryterium dochodowego określonego

w art. 8 ust. 1 pkt 1

ustawy o pomocy społecznej lub wysokość dochodu netto na osobę w rodzinie w stosunku do kryterium dochodowego określonego w art. 8 ust. 1 pkt 2 ustawy o pomocy społecznej

(określony w %)

Wysokość odpłatności (określona w %) ustalana od kwoty 1 godziny usług opiekuńczych lub specjalistycznych usług opiekuńczych dla:

 

Osoby samotnie gospodarującej

Osoby w rodzinie

do 100%

 

nieodpłatnie

(701,00 zł)

Nieodpłatnie

(528,00 zł)

100%-150%

 

10% - 3,00 zł/1h

(701,01 zł – 1.051,50 zł)

25% - 7,50 zł/1h

(528,01 zł – 792,00 zł)

150% - 200%

 

20% - 6,00 zł/1h

(1.051,51 zł – 1.402,00 zł)

30% - 9,00 zł/1h

(792,01 zł – 1.056,00 zł)

200% - 250%

 

25% - 7,50 zł/1h

(1.402,01 zł – 1.752,50 zł)

40% - 12,00 zł/1h

(1.056,01 zł – 1.320,00 zł)

250% - 300%

 

40% - 12,00 zł/1h

(1.752,51 zł – 2.103,00 zł)

55% - 16,50 zł/1h

(1.320,01 zł – 1.584,00 zł)

300% - 350%

 

60% - 18,00 zł/1h

(2.103,01 zł – 2.453,50 zł)

75% - 22,50 zł/1h

(1.584,01 zł – 1.848,00 zł)

Powyżej 350%

 

100% - 30,00 zł/1h

(2.453,51 zł)

100% - 30,00 zł/1h

(1.848,01 zł)

 

WYMAGANE DOKUMENTY:

 1. zaświadczenie lekarskie wskazujące na konieczność stałej pomocy lub długotrwałej opieki lub pomocy osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji;

 1. dowód osobisty lub inny dokument potwierdzający tożsamość wnioskodawcy - do wglądu;

 2. orzeczenie o stopniu niepełnosprawności w przypadku osób niepełnosprawnych;

 3. dokumenty poświadczające dochody.PROCEDURA UBIEGANIA SIĘ O POMOC W FORMIE USŁUG OPIEKUŃCZYCH:

 1. Złożenie wniosku do siedziby MOPS w Łęczycy.

 2. Sporządzenie rodzinnego wywiadu środowiskowego – pracownik socjalny przeprowadza rodzinny wywiad środowiskowy w miejscu zamieszkania wnioskodawcy w przeciągu 14 dni roboczych od daty złożenia wniosku. Podczas wywiadu ustalana jest sytuacja rodzinna, zdrowotna, dochodowa i majątkowa.

 3. Wydanie decyzji administracyjnej przyznającej odpłatne lub nieodpłatne świadczenie niepieniężne w formie usług opiekuńczych świadczonych w miejscu zamieszkania wnioskodawcy.