RODO

Działając na podstawie art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r., w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE („RODO”) informujemy, że przetwarzamy Państwa dane osobowe.

Niniejsze zasady stosuje się począwszy od dnia 25 maja 2018 r.

1. Kto jest Administratorem Państwa danych osobowych

Administratorem Państwa danych osobowych jest Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Łęczycy.
Z Administratorem danych osobowych można się kontaktować: listownie, na adres: Ozorkowska 8, 99-100 Łęczyca, za pośrednictwem poczty e – mail, na adres:
sekretariat@mopsleczyca.pl lub telefonicznie pod numerem telefonu: 24 721-23-71.  

2. Z kim możecie się Państwo kontaktować

Administrator danych osobowych powołał Inspektora Ochrony Danych Osobowych, z którym można się kontaktować: listownie, na adres: Ozorkowska 8, 99-100 Łęczyca, za pośrednictwem poczty e – mail, na adres: iodo@adres.pl lub telefonicznie pod numerem telefonu: + 48 505 113 603.

3. Jakie są cele i podstawy prawne przetwarzania danych osobowych

1)       W przypadku zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej Administratorowi (dotyczy realizacji zadań własnych lub zadań zleconych Administratorowi) na podstawie właściwych przepisów prawa, Państwa dane są przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. e, art. 9 ust. 2 lit. b oraz art. 10 RODO m.in w celu:

 • przyjmowania i rozpatrywania wniosków o zasiłek rodzinny wraz z dodatkami do zasiłku rodzinnego, o jednorazową zapomogę z tytułu urodzenia się dziecka, o zasiłek pielęgnacyjny,
  o świadczenie pielęgnacyjne, o specjalny zasiłek opiekuńczy, o świadczenie rodzicielskie, o zasiłek dla opiekuna, o świadczenie wychowawcze, o świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz wydawania decyzji w w/w sprawach,

 • wydawania odpowiednich zaświadczeń

 • wypłaty świadczeń pieniężnych,

 • objęcia ubezpieczeniem społecznym i zdrowotnym oraz prowadzenia spraw z zakresu koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego,

 • dochodzenia świadczeń nienależnie pobranych oraz prowadzenia postępowania egzekucyjnego,

 • prowadzenia postępowania wobec dłużników alimentacyjnych.

 • przyznawania i wypłacania świadczeń z pomocy społecznej w formie pieniężnej i niepieniężnej

 • przeprowadzania wywiadów środowiskowych,

 • zawierania kontraktów socjalnych,

 • sporządzania kart informacyjnych do celów pomocy społecznej,

 • sporządzania decyzji i wydawania zaświadczeń,

 • wszczęcia procedury tzw. „Niebieskiej Karty”,

 • przyznawania i wypłacania dodatków mieszkaniowych i energetycznych

 • wydawania decyzji przyznającej świadczenia opieki zdrowotnej finansowanej ze środków publicznych,

 • przyznawania i wypłacania stypendium szkolnego o charakterze socjalnym,

 • przyznawania i wypłacania zasiłku szkolnego,

 • pozostałych form pomocy leżących w zakresie działalności statutowej MOPS w Łęczycy

2)       W przypadku realizacji obowiązku prawnego nałożonego na Administratora na podstawie przepisów prawa, np. ustawy o rachunkowości, ustawy o finansach publicznych, Państwa dane osobowe są przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu zgodnego z prawem wydatkowania i rozliczania środków publicznych oraz wykazania realizowanych zadań,

3)       W przypadku zawarcia lub wykonania umowy, Państwa dane osobowe są przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b w celu przygotowania, realizacji i rozliczenia umowy.

4. Kto może być odbiorcą Państwa danych osobowych

 Odbiorcami Państwa danych osobowych mogą być:

 • osoby upoważnione przez Administratora danych osobowych, np. pracownicy,

 • podmioty uprawnione jeżeli wykażą interes prawny lub faktyczny w otrzymaniu Państwa danych osobowych np. Sądy, Prokuratura, Komornicy Sądowi, Policja, Urząd Wojewódzki, Starostwo Powiatowe, SKO, inne organy kontrolne oraz inne podmioty – w zakresie niezbędnym do realizacji zadań publicznych,

 • podmioty przetwarzające na podstawie wiążących umów zawartych z Administratorem danych osobowych lub inni administratorzy danych przetwarzający Państwa dane we własnym imieniu, tj. podmioty świadczące usługi informatyczne i hostingowe, podmioty świadczące pomoc prawną lub inne podmioty świadczące usługi doradcze, audytowe, oraz prowadzące działalność pocztową i kurierską, a także podmioty świadczące działalność płatniczą np. banki.

 5. Jak długo dane osobowe będą przechowywane

 Pozyskane dane osobowe będą przechowywane przez okres:

 • w zakresie dotyczącym zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej Administratorowi oraz w zakresie dotyczącym obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze – Państwa dane osobowe będą przetwarzane przez okres określony właściwymi przepisami powszechnie obowiązującego prawa z zastosowaniem przepisów dotyczących archiwizacji dokumentów,

 • w zakresie dotyczącym zawarcia i realizacji umowy – Państwa dane osobowe będą przetwarzane przez czas trwania umowy i rozliczeń po jej zakończeniu oraz przez okres uprawniający do dochodzenia roszczeń.

 6. Jakie przysługują Państwu prawa

Przysługuje Państwu prawo do dostępu do danych, w tym prawo do uzyskania kopii tych danych, prawo do sprostowania (poprawienia) danych, w przypadku gdy dane są nieprawidłowe lub niekompletne, prawo do usunięcia danych („prawo do bycia zapomnianym”), prawo do ograniczenia przetwarzania danych, prawo do wniesienia sprzeciwu, prawo do przenoszenia danych.

Przysługuje Państwu również prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego w przypadku gdy Państwa zdaniem dane osobowe są przetwarzane w sposób niezgodny z obowiązującym prawem. Organem nadzorczym w kwestii ochrony danych osobowych jest Prezes Urząd Ochrony Danych Osobowych.

 7. Dlaczego podanie danych osobowych jest ważne

W zakresie dotyczącym zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej Administratorowi oraz w zakresie dotyczącym obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze – podanie przez Państwa danych osobowych jest obowiązkowe i wynika z przepisów prawa, natomiast odmowa ich podania będzie wiązać się z brakiem możliwości załatwienia sprawy w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Łęczycy.

W zakresie dotyczącym zawarcia i realizacji umowy – podanie przez Państwa danych osobowych jest dobrowolne, jednakże ich niepodanie będzie wiązać się z brakiem możliwości zrealizowania umowy.

8. Czy Państwa dane osobowe będą podlegały automatycznemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu

Państwa dane osobowe nie są przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym profilowane