Instytucje pomagające osobom dotkniętym przemocą w rodzinie

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie – Punkt Interwencji Kryzysowej
99- 100
 Łęczyca  ul. Kilińskiego 4

Godziny pracy :
Poniedziałek , środa , czwartek 8.00 – 16.00         
wtorek 8.00 – 17.00               
piątek 8.00 – 15.00            
psycholog – poniedziałek 8.30 – 12.30
radca prawny – środa , po wcześniejsze uzgodnieniu telefonicznym
pedagog – piątek 13.00 – 17.00
doradca zawodowy – środa 11.00 – 16.00 
kontakt telefoniczny : 24 721 61 62
formy udzielanej pomocy 
konsultacje psychologiczne , pedagogiczne , radca prawny , doradca zawodowy
osoba do której można bezpośrednio zgłaszać się po pomoc :                                                      
Beata Nycek , Elżbieta Wencel , Ewa Wielec , Tomasz Czerwiński
…………………………………………………………………………………………………………………………………………..

Nazwa szkoły: Szkoła Podstawowa nr 3 im. 25. Kaliskiej Dywizji Piechoty w Łęczycy

Adres: ul. Zachodnia 23 99-100 Łęczyca
Godziny pracy szkoły: 8:00 – 15:00
Telefony: 24 721 03 50; 24 721 86 27
Formy udzielanej pomocy:

Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie i ograniczanie jej skutków m.in. Poprzez:

 1. Diagnozowanie, obserwacja problemu przemocy w rodzinie;
 2. Podejmowanie działań  w środowisku zagrożonym przemocą w rodzinie mającym na celu przeciwdziałanie temu zjawisku;
 3. Inicjowanie interwencji w środowisku dotkniętym przemocą w rodzinie;
 4. Rozpowszechnianie informacji o instytucjach , osobach i możliwościach  udzielania pomocy w środowisku lokalnym;
 5. Inicjowanie działań  w stosunku do osób stosujących przemoc w rodzinie.
 6. Objęcie ofiary przemocy rodzinnej opieką pedagoga szkolnego w postaci zajęć socjoteraupetycznych oraz terapii psychologicznej;
 7. Prowadzenie krótkich wykładów dla rodziców dotyczących właściwych i niewłaściwych metod wychowawczych .
 8. Realizowane programy profilaktyczne
 9. Motywowanie do szukania pomocy i wsparcia .
 10. Konsultacje pedagogiczne
 11. Edukacja nauczycieli w związku z rozporządzeniem 18 pazdziernika 2011r. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 13 września 2011r. w sprawie procedury „Niebieskie Karty” oraz wzorów formularzy „Niebieska Karta” (Dz. U. Nr 209 poz. 1245).
 12. Udzielanie pomocy i wsparcia osobom doświadczonym przemocą i będącym jej świadkami poprzez zajęcia socjoterapeutyczne, działania interwencyjne, terarapię psychologiczną.
 13. Objęcie specjalistyczną pomocą dzieci z rodzin, w których istnieje problem przemocy;
 14. Edukacja dzieci i młodzieży z zakresu radzenia sobie z trudnymi sytuacjami, emocjami, stresem, rozwiązywania konflików;
 15. Edukacja rodziców poprzez gazetki, ulotki informacyjne na temat przeciwdziałania przemocy w rodzinie, miejsce gdzie mogą szukać pomocy i wsparcia;
 • Zwiekszenie społecznego zaangażowania w sprawy związane z przeciwdziałaniem przemocy – podnoszenie społecznej wrażliwości w odniesieniu do zjawiska przemocy w rodzinie,
 • Poszerzenie poziomu wiedzy obywateli-edukacja rodziców i uczniów na temat przemocy domowej,
 • Promowanie wartości rodzinnych;
 • Zmiana postaw społecznych wobec przemocy w rodzinie;
 • Przygotowanie młodego pokolenia do pełnienia odpowiedzialnych ról w rodzinie;
 • promowanie wzorców życia rodzinnego opartych na  wzajemnej pomocy, szacunku, partnerstwie, umiejętności rozwiązywania problemów, konfliktów bez przemocy ;
 • Edukowanie osób dotkniętych  przemocą w rodzinie;
 • Zacieśnianie współpracy instytucji świadczących pomoc prawną, psychologiczną , socjalną dla osób dotkniętych przemocą w rodzinie np. Powiatową Poradnią Psychologiczo – Pedagogiczną  w Łęczycy – terapia psychologiczna rodzin dotkniętych przemocą , Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Łęczycy – konsultacje psychologiczne, prawne, pomocowe, wprowadzenie asystenta rodziny, Sąd Rodzinny i Nieletnich w Łęczycy w celu udzielenia pomocy w relacjach rodzinnych, nadzór kuratora;

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

Szkoła Podstawowa Nr 4 im. M. Konopnickiej
ul. Ozorkowskie Przedmieście 6c
99-100 Łęczyca , tel. 24 721 26 53
Godziny pracy : 700– 1600                                                                                                                        
Zakres działań : 
nauka , wychowanie , opieka Formy udzielanej pomocy – ze szczególnym uwzględnieniem usług oferowanych członkom rodziny , w których zjawisko przemocy :

 1. dyżury nauczycieli – ostatni poniedziałek miesiąca w godz. 1700 – 1800, w czasie których mogą odbywać się spotkania z rodzicami ,
 2. spotkania rodziców z dyrektorem szkoły ,
 3. zatrudnienie psychologa – piątek 800 – 1100 , udzielenie wsparcia , prowadzenie zajęć z uczniami i rodzicami , rozmowy indywidualne , pedagogizacja rodziców , poradnictwo ,
 4. zatrudnienie pedagoga szkolnego – codziennie 4 godziny : poradnictwo , konsultacja dla rodziców , pedagogizacja rodziców , prowadzenie zajęć z uczniami z zakresu profilaktyki uzależnień , przeciwdziałania agresji i przemocy , współpraca z instytucjami – Powiatowa Porania Psychologiczno-Pedagogiczna w Łęczycy , Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Łęczycy , Gminny Ośrodek Pomocy w Łęczycy , Sąd Rejonowy w Łęczycy Wydział Rodzinny i Nieletnich , Zespół Kuratorskiej Służby Sądowej  w Łęczycy , Powiatowa Komenda Policji w Łęczycy , Ognisko Środowiskowo-Wychowawcze TPD w Łęczycy , Powiatowe Centrum Pomocy w Rodzinie w Łęczycy
 5. udział w programach „ Szkoła bez przemocy ‘’, „ Warto być dobrym ‘’, w ramach których uczniowie uczą się jak  przeciwdziałać przemocy , jak uzyskać pomoc , gdy jest się ofiarą agresji , uczestniczą w warsztatach „ Pierwsza pomoc przedmedyczna ‘’,
 6. spotkania z funkcjonariuszami policji , pracownikami PPP,
 7. organizacja zajęć pozalekcyjnych ,
 8. zajęcia w świetlicy szkolnej ,
 9. pomoc rzeczowa ,
 10. możliwość korzystania ze stołówki szkolnej .

…………………………………………………………………………………………………………………………………………..

Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej ” MEDAR ” w Łęczycy

Godziny pracy :

Poniedziałek – Piątek w godz. 8 – 18
Tel. sekretariat : 24 721 28 80 ( w godz. 8 – 15 )
Tel. rejestracja : 24 721 24 42
24 721 34 96 ( w godz. 8 – 18 )
24 721 34 97

Zakres działania
Podstawowa opieka zdrowotna :
– lekarz rodzinny
– pielęgniarka środowiskowo – rodzinna
– położna środowiskowo – rodzinna
– pielęgniarka środowiskowa nauczania i wychowania
– transport sanitarny

Przedstawiciel placówki
Z-ca kierownika do spraw pielęgniarstwa p. Mirosława Borowiak

…………………………………………………………………………………………………………………………………………..

Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Oddział Miejski w Łęczycy

99-100  Łęczyca. ul Zachodnia 8
Placówka funkcjonuje od poniedziałku do piątku w dni nauki szkolenej w godz.
8:00-18:00, w ferie i wakacje w godz. 9.00-14.00
Telefon: 24 721-03-51
Osoba do kontaktu: Karolina Olczyk

Placówka jest czynna od poniedziałku do piątku przez  cały rok kalendarzowy , także w ferie  zimowe, świąteczne i wakacje. Ognisko otacza opieką średnio 50 podopiecznych w wieku 4-18 lat . Rekrutacja do placówki na kolejny rok szkolny prowadzona jest zazwyczaj w miesiącach  lipiec-wrzesień. W wyjątkowych przypadkach możliwe jest zapisanie dziecka w trakcie roku szkolnego, jednakże tylko w przypadku wolnych miejsc.
Wszelkie działania podejmowane w placówce mają na celu walkę o wyrównanie szans edukacyjnych i rozwojowych dzieci pochodzących z rodzin o  trudnej sytuacji socjalno-bytowej.
Ognisko TPD jest jednym miejscem w Łęczycy, gdzie dzieci w godzinach popołudniowych mogą nieodpłatnie otrzymać ciepły posiłek, słodycze, aktywnie spędzić czas wolny . Placówka zapewnia opiekę i pomoc pedagogiczną przy odrabianiu lekcji, wsparcie psychologiczne, różnego rodzaju  zajęcia świetlicowe, wycieczki, półkolonie. Podejmujemy szereg działań mających na celu zapoznanie podopiecznych tradycjami świą narodowych, kulturą i historią regionu, a także romujących styl życia i rozwijających świadomość proekologiczną. W ramach ochrony dzieci i młodzieży przed skutkami nadużwania alkoholu i innych środków toksycznych oraz zmniejszenia poziomu zagrożeń wychowawczych i społecznych w placówce prowadzone są zajęcia z profilaktyki antyalkoholowej i antynikotynowej.

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Komenda Powiatowa Policji w Łęczycy , woj. łódzkie 
Wszelkie informacje dotyczące funkcjonowania Komendy Powiatowej Policji w Łęczycy znajdują się na stronie internetowej : www.leczyca.policja.gov.pl
* informacje dotyczące form pomocy ofiarom przemocy domowej dostępne są na stronie internetowej : 
www.leczyca.policja.gov.pl
 w zakładce „ PREWENCJA – Gdzie szukać pomocy – Pomoc dla ofiar przemocy ‘’ oraz na stronie internetowej : www.lodzka.policja.gov.pl w zakładce „ Żyj bezpiecznie- przemoc domowa”.
ofiary przemocy mogą zgłaszać się bezpośrednio do dyżurnego KPP w Łęczycy , który dalej skieruje osoby dotknięte przemocą do dzielnicowego lub innego właściwego policjanta .
koordynatorem procedury „ Niebieska karta ‘’ w Komendzie Powiatowej Policji w Łęczycy jest podkom. Arkadiusz Pęczek – Zastępca Naczelnika Wydziału Prewencji
tel. ( 024)  721-11-15.

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Szkoła Podstawowa nr 1 im. Jana Pawła II w Łęczycy

Ul. Szkolna 4
99-100 Łęczyca
tel. ( 024 ) 721 03 55, tel. ( 024 ) 721 27 50
fax. ( 024 ) 721 27 50
e-mail: sekretariat@sp1leczyca.pl
Godziny pracy : 800–  1500
Zakres działań :pomoc  pedagogiczna dla uczniów , w rodzinach których występuje zjawisko przemocy .
Osoba do której mogą zgłaszać się uczniowie – pedagog Marzena Zawada

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

ZESPÓŁ KURATORSKIEJ SŁUŻBY SĄDOWEJ SĄDU REJONOWEGO W ŁĘCZYCY

Adres : ul. TUMSKA 2 POKOJE Nr. 17, 18,19,20 ( II PIĘTRO )
Adres : e-mail : zkss@leczyca.sr.gov.pl
Godz. urzędowania : PONIEDZIAŁEK – PIĄTEK  Godz.  700– 1500

Tel. KURATORZY ZAWODOWI DLA DOROSŁYCH – 24 721 88 76
KURATORZY ZAWODOWI RODZIN I NIELETNICH   24 721 71 49

Zakres działań :
Kuratorzy sądowi realizują określone przez prawo zadania o charakterze wychowawczo – resocjalizacyjnym, diagnostycznym, profilaktycznym i kontrolnym, związane z wykonywaniem orzeczeń sądu .

Kuratorami sądowymi są :
1/zawodowi kuratorzy sądowi ,
2/społeczni kuratorzy sądowi , którym w związku z wykonywaniem czynności zleconych przez Sąd lub kuratora zawodowego , przysługują uprawnienia wymienione niżej .
Kurator zawodowy wykonując swoje obowiązki ma prawo do :
– odwiedzenia w godzinach od 700 do 2200 osób objętych postępowaniem w miejscu ich zamieszkania lub pobytu , a także zakładach zamkniętych ;
– żądania okazania przez osobę objętą postępowaniem dokumentu pozwalającego na stwierdzenie jej tożsamości ;
– żądania niezbędnych wyjaśnień i informacji od podopiecznych objętych dozorem , nadzorem , lub inną formą kontroli zleconej przez sąd ;
– przeglądania akt sądowych , sporządzenia z nich odpisów w związku z wykonywaniem czynności służbowych oraz dostępu do dokumentacji dotyczącej podopiecznego i innych osób objętych postępowaniem ;
– żądania od Policji oraz innych organów lub instytucji państwowych , organów samorządu terytorialnego , stowarzyszeń i organizacji społecznych w zakresie ich działania , a także od osób fizycznych pomocy w wykonywaniu czynności służbowych ;
Kierownik Zespołu wykonuje działania niezbędne dla prawidłowego funkcjonowania kuratorskiej służby sądowej w zakresie działań zespołu /art. 41.1 ustawy z dnia 27 lipca 2001r. ‘’ o kuratorach sadowych ‘’/Dz.U nr. 98 , poz 1071 z poźn . zmian ./
Sądowi kuratorzy zwodowi ZKSS SR w Łęczycy wykonują obowiązki służbowe w terenie oraz pełną dyżury sądowe .

Formy udzielonej pomocy członkom rodzin , w których występuje zjawisko przemocy :

Kuratorzy sadowi są członkami zespołów interdyscyplinarnych i w ramach tych zespołów zajmują się rozwiązywaniem problemów związanych z występowaniem przemocy w rodzinie . Uczestniczą w grupach roboczych zespołów interdyscyplinarnych tylko w przypadku gdy został przez Sąd orzeczony dozór , lub nadzór co do osoby , która jest w zainteresowaniu grupy roboczej .

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Poradnia Leczenia Uzależnień w Łęczycy
ul. Kilińskiego 4 , 99-100 Łęczyca
tel. 24 – 721 – 23 – 38

Poradnia przyjmuje :
– osoby uzależnione od alkoholu
– osoby pijące alkohol szkodliwie
– rodziny osób uzależnionych

Godziny pracy PLU

Poniedziałek              800 –  1535
Wtorek                        800 –  1735
Środa                           800 –  1800
Czwartek                     800  –  1800
Piątek                          800  – 1535  

Osoby pierwszorazowe przyjmowane są codziennie w godzinach od 800 do 1400.
Rodzaje działalności realizowanej w PLU.

 1. diagnoza medyczna / nozologiczna
 2. diagnoza problemowa
 3. badania psychologiczne
 4. kierowanie na badania laboratoryjne
 5. rozmowy motywujące do zmiany
 6. psychoterapia grupowa
 7. psychoterapia indywidualna
 8. praca nad rozpoznaniem własnego uzależnienia
 9. praca nad planowaniem zdrowienia
 10. nauka umiejętności utrzymywania wczesnej abstynencji
 11. indywidualny plan terapii
 12. praca nad problemami emocjonalnymi
 13. trening zachowań konstruktywnych
 14. praca nad zapobieganiem nawrotom
 15. spotkania edukacyjne dla rodzin