ŁĘCZYCKA INTEGRACJA

Projekt pn. „Łęczycka integracja

Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego 2014 – 2020
Oś priorytetowa IX – Włączenie społeczne
Działanie IX.2 – Usługi na rzecz osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym
Poddziałanie IX.2.1 – Usługi społeczne i zdrowotne

Celem głównym projektu jest wzrost dostępności usług opiekuńczych dla 28 osób potrzebujących wsparcia w codziennym funkcjonowaniu (16K), w tym 4 osób ze względu na niepełnosprawność (2K), 24 osób ze względu na stan zdrowia (14K), służących zaspokojeniu rosnących potrzeb wynikających z niepełnosprawności i stanu zdrowia – w wymiarze społecznym poprzez utworzenie i bieżące funkcjonowanie 12 nowych miejsc świadczenia usług opiekuńczych w Mieście Łęczyca.

Projekt skierowany do 28 osób zamieszkałych na obszarze województwa łódzkiego  w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego potrzebujących wsparcia w codziennym funkcjonowaniu.
a.   są mieszkańcami Miasta Łęczyca,
b.   osoby potrzebujące wsparcia w codziennym funkcjonowaniu,
c.   otoczenie osób potrzebujących wsparcia w codziennym funkcjonowaniu.


Co oferuje projekt:

1)   Szczegółowa diagnoza potrzeb wsparcia i opracowanie indywidualnych ścieżek
Indywidualnie stworzona ścieżka dla każdego uczestnika projektu będzie uwzględniać jego sytuację rodzinną, problemową lub zagrożenie sytuacją problemową, zasoby, potencjał, predyspozycje, potrzeby. Na tej podstawie zostanie zaplanowane wsparcie udzielane uczestnikowi projektu, którego celem jest poprawa jakości życia, wzrost poczucia bezpieczeństwa i zaopiekowania, przeciwdziałanie wykluczeniu poprzez reintegrację społeczną. Działania zmierzające do reintegracji uczestnika to przede wszystkim zapewnienie kontaktu z otoczeniem, wizyty w miejscach kultury i rekreacji, wspólne spędzanie czasu, np.: wspólne spacery, rozmowy, czytanie prasy i książek oraz inne podobne, dostosowane do sytuacji życiowej uczestnika projektu i jakich nie może zapewnić rodzina.
2)   Realizacja usług opiekuńczych
 Uczestnicy projektu, według potrzeb, otrzymają wsparcie w formie usług opiekuńczych lub specjalistycznych usług opiekuńczych w wymiarze średnio 820 miesięcznie  przy czym liczba godzin będzie wynikać z decyzji administracyjnej przyznającej usługi wydanej przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Łęczycy.
3)   Usługi w postaci bezpłatnej wypożyczalni sprzętu rehabilitacyjnego oraz opieki na odległość.


UDZIAŁ W PROJEKCIE JEST BEZPŁATNY. 

OKRES REALIZACJI DZIAŁAŃ 01.06.2022 r. – 31.08.2023 r.
Wartość projektu: 828 643,56 zł
Wkład Funduszy Europejskich: 745 779,20 zł

Jeżeli jesteście Państwo zainteresowani udziałem w projekcie prosimy o wypełnienie formularza rekrutacyjnego dostępnego w biurze projektu tj. siedzibie MOPS w Łęczycy lub na stronie internetowej http://mopsleczyca.pl/

Szczegółowych informacji na temat projektu udzielają osobiście lub telefonicznie, nr 24 721 23 71 pracownicy MOPS w Łęczycy lub koordynator projektu pod numerem 694-433-871.
 
REKRUTACJA DO PROJEKTU ŁĘCZYCKA INTEGRACJA

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA
REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG OPIEKUŃCZYCH
DEKLARACJA UCZESTNICTWA W PROJEKCIE
KARTA ZGŁOSZENIOWA DO PROJEKTU
OŚWIADCZENIE O SPEŁNIENIU WARUNKÓW UDZIAŁU W PROJEKCIE
ZGODA NA WYKORZYSTANIE WIZERUNKU