Aktualności

Przetarg – Organizacja wyjazdu integracyjnego

 

Projekt „Łęczycka integracja” współfinansowany jest przez Unię Europejską  ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Poddziałania 7.1.1 Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Łęczycy zwraca się z prośbą o złożenie oferty cenowej na wykonanie określonego poniżej zamówienia o wartości nieprzekraczającej wyrażonej w złotych kwoty 30 000 euro w trybie zapytania ofertowego: „
Organizacja wyjazdu integracyjnego/Wizyta studyjna” w ramach realizacji projektu: „Łęczycka integracja” współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.
Więcej informacji w linku poniżej:
III Wizyta studyjna ogłoszenie
załacznik nr 1 Wizyta studyjna
Załącznik nr 2 Wizyta studyjna

Unieważnienie postępowania

MOPS w Łęczycy uprzejmie informuję, iż jest zobowiązany unieważnić postępowanie  w trybie zapytania ofertowego pn.: „Zakup i dostawa voucherów (talonów) do siedziby Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Łęczycy” .
Więcej informacji w linku poniżej:
OGŁOSZENIE O UNIEWAŻNIENIU

Zapytanie ofertowe o przedstawienie ceny za organizację wyjazdu integracyjnego

Projekt „Łęczycka integracja” współfinansowany jest przez Unię Europejską  ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Łęczycy zwraca się z prośbą o złożenie oferty cenowej na wykonanie określonego poniżej zamówienia: „Organizacja wyjazdu integracyjnego/Wizyta studyjna” w ramach realizacji projektu: „Łęczycka integracja”.
Więcej informacji w linku poniżej:
III Wizyta studyjna ogłoszenie
załacznik nr 1 Wizyta studyjna
Załącznik nr 2 Wizyta studyjna

Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty – wyjazd do teatru

Projekt „Łęczycka integracja” współfinansowany jest przez Unię Europejską  ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego

 

W wyniku przeprowadzonego postępowania dla zamówienia o wartości nie przekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 euro pn. „Organizacja wyjazdu do teatru – dla 45 osób” jako najkorzystniejszą wskazano ofertę nr 3: Tour&Travel Poland s.c, ul. Pardałówka 1/69, 34-500 Zakopane.
Więcej informacji w linku poniżej:
OGŁOSZENIE O WYBORZE TEATR-1

 

Do góry