Świadczenia rodzinne

Zadania w zakresie świadczeń rodzinnych dotyczą:

ustalania uprawnień i wypłata zasiłków rodzinnych i dodatków do zasiłku rodzinnego
z tytułu:

 1. urodzenia dziecka,
 2. opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego,
 3. samotnego wychowywania dziecka,
 4. wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej,
 5. kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego,
 6. rozpoczęcia roku szkolnego,
 7. podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania.

ustalania uprawnień i wypłata świadczeń opiekuńczych:

 1. zasiłku pielęgnacyjnego,
 2. świadczenia pielęgnacyjnego,
 3. specjalnego zasiłku opiekuńczego.

oraz ustalania uprawnień i wypłaty innych świadczeń:

 1. świadczenia rodzicielskiego – tzw. „kosiniakowego
 2. jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia dziecka – tzw. „becikowego”,
 3. jednorazowego świadczenia z tytułu urodzenia się dziecka, u którego zdiagnozowano ciężkie i nieodwracalne upośledzenie albo nieuleczalną chorobę zagrażającą życiu, powstałe w prenatalnym okresie rozwoju dziecka lub w czasie porodu.