Świadczenie rodzicielskie

Świadczenie rodzicielskie tzw. „kosiniakowe” obejmuje te osoby, które ze względu na swą sytuację zawodową nie mogą korzystać z urlopu macierzyńskiego. Dotyczy to np. bezrobotnych matek lub studiujących oraz zatrudnionych na umowach cywilnoprawnych (umowa o dzieło).
O przyznanie świadczenia mogą również ubiegać się osoby zatrudnione lub prowadzące pozarolniczą działalność gospodarczą jeżeli nie pobierają zasiłku macierzyńskiego.

Świadczenie rodzicielskie przysługuje:

– matce albo ojcu dziecka,

– opiekunowi faktycznemu dziecka w przypadku objęcia opieką dziecka w wieku do ukończenia 7. roku życia, a w przypadku dziecka, wobec którego podjęto decyzję o odroczeniu obowiązku szkolnego – do ukończenia 10. roku życia;

– rodzinie zastępczej, z wyjątkiem rodziny zastępczej zawodowej, w przypadku objęcia opieką dziecka w wieku do ukończenia 7. roku życia, a w przypadku dziecka, wobec którego podjęto decyzję o odroczeniu obowiązku szkolnego – do ukończenia 10. roku życia;

– osobie, która przysposobiła dziecko, w przypadku objęcia opieką dziecka w wieku do ukończenia 7. roku życia, a w przypadku dziecka, wobec którego podjęto decyzję o odroczeniu obowiązku szkolnego – do ukończenia 10. roku życia.

Świadczenie rodzicielskie nie przysługuje m.in. w sytuacji, gdy:

– co najmniej jeden rodzic otrzymuje zasiłek macierzyński,

– rodzice dziecka, którzy zaprzestali wychowywania dziecka,

– została zatrudniona do pracy,

– jeden z rodziców pobiera już świadczenie rodzicielskie.

Pomoc wynosi 1000 zł netto miesięcznie.

Ponadto pomoc finansowa od państwa jest niezależna od dochodu członków rodziny.