Deklaracja dostępności

Miejski Ośrodek Pomocy Społeczne w Łęczycy zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Łęczycy.

Dane teleadresowe: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Łęczycy, 99-100 Łęczyca, ul. Ozorkowska 8.

Data publikacji strony internetowej: 2020-03-12. Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2022-03-12.

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

– niektóre treści mogą znajdować się w formie skanów,

– niektóre załączniki mogą mieć nieprawidłową strukturę,

– niektóre zdjęcia mogą być nieprawidłowo opisane.

Oświadczenie sporządzono dnia: 2020-03-26. Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Pani Aneta Pierzgalska, sekretariat@mopsleczyca.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 24 721 23 71, 24 721 28 42. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji.

Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej lub jej elementu. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

DOSTĘPNOŚĆ  ARCHITEKTONICZNA

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Łęczycy: Do budynku prowadzi wejście od ulicy Ozorkowskiej. Wejście znajduje się na parterze prosto z chodnika. Dla osób na wózkach dostępne są tylko pomieszczenia na parterze. W budynku nie ma windy. Brak również toalety dla osób niepełnosprawnych. Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem. W Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Łęczycy znajduje się pętla indukcyjna dla osób słabosłyszących. W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla, nie ma również druku (napisów) powiększonego dla osób niewidomych i słabowidzących. Wewnątrz budynku brak oznaczenia kontrastowego. W Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej nie można skorzystać z tłumacza języka migowego.