Jesteś tutaj:

POZWÓL OSOBOM BEZDOMNYM PRZETRWAĆ ZIMĘ

W związku z trwającym okresem zimowym Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
zwraca się z apelem do wszystkich mieszkańców Miasta Łęczyca o szczególną wrażliwość i zwrócenie uwagi na los osób bezdomnych przebywających na terenie naszego miasta.

Nie przechodźmy obojętnie obok ludzi potrzebujących
Natychmiastowa reakcja może nawet uratować życie.

Gdy zauważysz osobę bezdomną
Niezwłocznie informuj odpowiednie służby.

ZGŁOSZENIA MOŻNA DOKONYWAĆ

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Łęczycy
99-100 Łęczyca, ul. Ozorkowska 8
tel./fax 0 24 721 23 71; 0 24 721 28 42
e-mail: sekretariat@mopsleczyca.pl
Adres skrytki na platformie ePUAP: /LECZYCAMOPS/skrytka

Straż Miejska
Urząd Miejski w Łęczycy
99-100 Łęczyca, ul. M. Konopnickiej 14
tel. 24 721-03-36
e-mail: straz@leczyca.info.pl

Komenda Powiatowa Policji w Łęczycy
 99-100 Łęczyca, ul. Ozorkowskie Przedmieście 4
tel.  47 84 231 00 lub nr alarmowy 112
e-mail:  komendant@leczyca.ld.policja.gov.pl

Ogłoszenie o zatrudnienie AOON

MOPS.110.4.2021                     Łęczyca, 21 kwietnia 2021 r.

OGŁOSZENIE O NABORZE NA STANOWISKO
ASYSTENTA OSOBISTEGO OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNEJ

DYREKTOR MIEJSKIEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ
W ŁĘCZYCY OGŁASZA NABÓR KANDYDATÓW NA STANOWISKO ASYSTENTA OSOBISTEGO OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNEJ

Nazwa i adres jednostki:
MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W ŁĘCZYCY
, ul. Ozorkowska 8; 99-100 Łęczyca

Określenie stanowiska: ASYSTENT OSOBISTY OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNEJ

Rodzaj zatrudnienia: UMOWA ZLECENIA

Przewidywany termin zatrudnienia: MAJ 2021 R. – GRUDZIEŃ 2021 R.

Wymagania niezbędne:

 1. obywatelstwo polskie,
 2. pełna zdolność do czynności prawnych oraz do korzystania z pełni praw publicznych,
 3. dyspozycyjność,
 4. niekaralność za przestępstwa popełnione umyślnie

Kwalifikacje do wykonywania zawodu opiekuna osobistego osoby niepełnosprawnej. Usługi asystenta mogą świadczyć:

 1. osoby posiadające dokument potwierdzający uzyskanie kwalifikacji w następujących kierunkach: asystent osoby niepełnosprawnej, opiekun osoby starszej, opiekun medyczny,
 2. osoby posiadające co najmniej 6-miesięczne, udokumentowane doświadczenie
  w udzielaniu bezpośredniej pomocy osobom niepełnosprawnym np. doświadczenie zawodowe, udzielanie wsparcia osobom niepełnosprawnych w formie wolontariatu,
 3. osoby wskazane przez uczestnika Programu lub jego opiekuna prawnego.

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku asystenta osobistego osoby niepełnosprawnej polega na:

 1. wyjściu, powrocie lub dojazdach w wybrane przez uczestnika Programu miejsce (np. dom, praca, placówki oświatowe i szkoleniowe, świątynie, placówki służby zdrowia i rehabilitacyjne, gabinety lekarskie i terapeutyczne, urzędy, znajomi, rodzina, instytucje finansowe, wydarzenia kulturalne, rozrywkowe, społeczne lub sportowe);
 2. zakupach, z zastrzeżeniem aktywnego udziału uczestnika Programu przy ich realizacji;
 3. załatwianiu spraw urzędowych;
 4. nawiązaniu kontaktu/współpracy z różnego rodzaju organizacjami;
 5. korzystaniu z dóbr kultury (np. muzeum, teatr, kino, galerie sztuki, wystawy);
 6. wykonywaniu czynności dnia codziennego – w tym przez dzieci z orzeczeniem o niepełnosprawności – także w zaprowadzaniu i przyprowadzaniu ich do lub z placówki oświatowej.

Wymiar i zakres usług opiekuńczych

Ilość dni w tygodniu świadczonych usług oraz zakres zleconych czynności, zależeć będzie od indywidualnych potrzeb podopiecznego. Liczba godzin pracy od 3 do 10 godzin zegarowych w tygodniu w kilku środowiskach. Liczba godzin może ulegać zmniejszeniu lub zwiększeniu w zależności od potrzeb osób objętych usługami opiekuńczymi.

Wynagrodzenie:

Za świadczone usługi asystenta osobistego osoby niepełnosprawnej przysługiwać będzie wynagrodzenie w wysokości od 20,00 zł do 25,00 zł brutto za każdą godzinę zegarową wykonanego zlecenia.

Miejsce wykonywania usługi:

Miejscem wykonywania usługi będzie miejsce zamieszkania podopiecznego oraz inne miejsca niezbędne do wykonywania czynności wynikające z zakresu obowiązków.

Wymagane dokumenty:

 1. CV;
 2. Kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie oraz przebieg pracy zawodowej.
 3. Oświadczenie o niekaralności.
 4. Oświadczenie o stanie zdrowia pozwalające na wykonywanie pracy na stanowisku opiekuna osobistego osoby niepełnosprawnej.
 5. Oświadczenie o niekaralności za przestępstwo popełnione umyślnie lub umyślne przestępstwo skarbowe.
 6. Wypełniony kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie wg wzoru stanowiącego załącznik Nr 1 do niniejszego ogłoszenia o naborze.
 7. Podpisane Oświadczenie stanowiące załącznik Nr 2 do niniejszego ogłoszenia o naborze.

Miejsce i termin składania dokumentów:

 1. w Sekretariacie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Łęczycy, ul. Ozorkowska 8; 99-100 Łęczyca
 2. pocztą na adres Ośrodka, w zamkniętej kopercie opatrzonej imieniem i nazwiskiem oraz adresem do korespondencji i numerem telefonu kandydata z dopiskiem: „Opiekun osobisty osoby niepełnosprawnej”.
 3. e-mailem (skany dokumentów) na adres sekretariat@mopsleczyca.pl (z obowiązkiem dostarczenia oryginałów dokumentów na rozmowę kwalifikacyjną),

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać w nieprzekraczalnym terminie do dnia 29 kwietnia 2021 r. do godziny 14:00. Dokumenty, które wpłyną do Ośrodka po upływie wyżej określonego terminu nie będą rozpatrywane.

Kandydaci spełniający wymagania formalne zostaną telefonicznie powiadomieni o terminie rozmowy kwalifikacyjnej.

Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej (https://mopsleczyca.bip.gov.pl/) oraz na tablicy informacyjnej w siedzibie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Łęczycy, ul. Ozorkowska 8.

Dodatkowe informacje:

Nabór zostanie przeprowadzony zgodnie z ustawą z dnia 21 listopada 2008r., o pracownikach samorządowych (tekst jednolity: Dz. U. z 2019r., poz. 1282) oraz Procedurą naboru na stanowiska pomocnicze i obsługi w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Łęczycy wprowadzoną Zarządzeniem Nr MOPS.021.7.2019 Kierownika Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Łęczycy z dnia 02 lipca 2019 r.

Ogłoszenie może zostać odwołane w każdej chwili bez podania przyczyny.

Z uwagi na specyfikę usług Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Łęczycy może ostatecznie nie wyłonić żadnego kandydata do wykonywania usług.

PEŁNA TREŚĆ OGŁOSZENIA

OGŁOSZENIE O NABORZE

O G Ł O S Z E N I E    O    N A B O R Z E

Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Łęczycy

informuje o rozpoczętym naborze chętnych osób niepełnosprawnych do programu „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2021

Głównym celem programu jest wsparcie osób niepełnosprawnych w wykonywaniu codziennych czynności, funkcjonowaniu w życiu społecznym oraz wspomaganie osób niepełnosprawnych w podejmowania wszelkich aktywności. Korzystanie z usług asystenta umożliwi osobom niepełnosprawnym prowadzenie bardziej aktywnego i samodzielnego trybu życia.

Posiadasz orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności lub dziecko z niepełnosprawnościami ze wskazaniami konieczności opiekli pomocy innej osoby ?

Weź udział w projekcie „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej”

USŁUGI ASYSTENTA

W SZCZEGÓLNOŚCI MOGĄ POLEGAĆ NA POMOCY ASYSTENTA W

 1. wyjściu, powrocie lub dojazdach w wybrane przez uczestnika Programu miejsce (np. dom, praca, placówki oświatowe i szkoleniowe, świątynie, placówki służby zdrowia i rehabilitacyjne, gabinety lekarskie i terapeutyczne, urzędy, znajomi, rodzina, instytucje finansowe, wydarzenia kulturalne, rozrywkowe, społeczne lub sportowe);
 2. zakupach, z zastrzeżeniem aktywnego udziału uczestnika Programu przy ich realizacji;
 3. załatwianiu spraw urzędowych;
 4. nawiązaniu kontaktu/współpracy z różnego rodzaju organizacjami;
 5. korzystaniu z dóbr kultury (np. muzeum, teatr, kino, galerie sztuki, wystawy);
 6. wykonywaniu czynności dnia codziennego – w tym przez dzieci z orzeczeniem o niepełnosprawności – także w zaprowadzaniu i przyprowadzaniu ich do lub z placówki oświatowej (usługa asystenta na terenie szkoły może być realizowana wyłącznie w przypadku, gdy szkoła nie zapewnia tej usługi).

Osoby zainteresowane, chcące skorzystać z usług asystenta proszone są o wypełnienie KARTY ZGŁOSZENIA  stanowiącej załącznik do Programu.


Karty należy złożyć w następujący sposób:

 • dostarczyć do siedziby Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej  w Łęczycy, ul. Ozorkowska 8, 99-100 Łęczyca
 • wysłać poczta tradycyjną na adres :

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Łęczycy
ul. Ozorkowska 8, 99-100 Łęczyca

Przewidywana liczba uczestników Programu to 15  osób / liczba miejsc ograniczona /.


Nabór zgłoszeń prowadzony jest w trybie ciągłym do wyczerpania limitu miejsc. W przypadku pytań, wątpliwości lub trudności z wypełnieniem karty zgłoszenia prosimy o kontakt telefoniczny z pracownikami Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Łęczycy  tel. 24 721 23 71 e-mail:  sekretariat@mopsleczyca.pl

Pełna treść ogłoszenia

KARTA ZGŁOSZENIA DO PROGRAMU
„Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej”– edycja 2021

Do góry