OPIEKA WYTCHNIENIOWA 2022

Łęczyca, dn. 23 marca 2022 r.

Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Łęczycy
informuje o naborze wniosków do Programu „Opieka wytchnieniowa”
– edycja 2022

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Łęczycy w związku z przystąpieniem do Programu „Opieka Wytchnieniowa” – edycja 2022, ogłoszonego przez Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej, finansowanego ze środków Funduszu Solidarnościowego, informuje o rekrutacji uczestników do przedmiotowego Programu.

Cele Programu

Głównym celem Programu jest wsparcie członków rodzin lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad:

1.      dziećmi z orzeczeniem o niepełnosprawności,
2.      osobami posiadającymi:
1)      orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności (zgodnie z ustawą z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2021 r. poz. 573 ze zm.)
albo
2)      orzeczenie traktowane na równi z orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności (zgodnie z art. 5 i art. 62 ww. ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych)

‒ poprzez możliwość uzyskania doraźnej, czasowej pomocy w formie usługi opieki wytchnieniowej.

Program ma także zapewniać:

  1. wzmocnienie dotychczasowego systemu wsparcia poprzez świadczenie usług opieki wytchnieniowej dla członków rodzin lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad dziećmi z orzeczoną niepełnosprawnością lub osobami ze znacznym stopniem niepełnosprawności / osobami z orzeczeniem traktowanym na równi z orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności
  2. czasowe odciążenie od codziennych obowiązków łączących się ze sprawowaniem opieki, zapewnienie czasu na odpoczynek i regenerację.

Usługi opieki wytchnieniowej przysługują w przypadku zamieszkiwania członka rodziny lub opiekuna, we wspólnym gospodarstwie domowym z osobą niepełnosprawną i sprawują całodobową opiekę nad osobą niepełnosprawną.

Program jest realizowany w formie świadczenia usług opieki wytchnieniowej w ramach pobytu dziennego.

Uczestnik Programu za usługi opieki wytchnieniowej nie ponosi odpłatności.

W godzinach realizacji usług opieki wytchnieniowej nie mogą być świadczone inne formy pomocy usługowej, w tym: usługi opiekuńcze lub specjalistyczne usługi opiekuńcze, o których mowa w ustawie z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (t.j.: Dz. U. z 2021 r. poz. 2268 z późn. zm.), usługi finansowane ze środków Funduszu Solidarnościowego lub z innych źródeł.

Zakłada się, że wparciem objętych zostanie 7 osób niepełnosprawnych (w tym 2 dzieci).

Osoby zainteresowane skorzystaniem z usług opieki wytchnieniowej proszone są o wypełnienie:
– karty zgłoszenia do Programu Opieka Wytchnieniowa” – edycja 2022,
– karty pomiary niezależności funkcjonalnej wg zmodyfikowanych kryteriów oceny – Skali FIM
– formularza informacyjnego do Programu „Opieka Wytchnieniowa” – edycja 2022

Termin składania zgłoszeń: do 20.04.2022r . do godziny 14:00

Dokumenty należy złożyć:
1.      w Sekretariacie Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Łęczycy,
ul. Ozorkowska 8, 99-100 Łęczyca
2.      Pocztą tradycyjną na adres: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Łęczycy,
ul. Ozorkowska 8, 99-100 Łęczyca.

W przypadku pytań, wątpliwości lub trudności z wypełnieniem karty zgłoszenia prosimy o kontakt telefoniczny z pracownikami MOPS w Łęczycy pod numerem ( 0 24 ) 721 23 71.

Kwalifikacja uczestników nastąpi w oparciu o Regulamin rekrutacji i udziału w Programie „Opieka wytchnieniowa” – edycja 2022.

Program Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej „Opieka wytchnieniowa” – edycja 2022 realizowany przez Miasto Łęczyca finansowany jest z Funduszu Solidarnościowego.
Całkowity koszt świadczenia usług opieki wytchnieniowej w formie pobytu dziennego – 57 120,00zł.
Wartość dofinansowania z Funduszu Solidarnościowego – 57 120,00zł

Załączniki:

  1. Regulamin rekrutacji i udziału w Programie „Opieka Wytchnieniowa” – edycja 2022,
  2. Karta zgłoszenia do Programu „Opieka Wytchnieniowa” – edycja 2022,
  3. Klauzula informacyjna RODO,
  4. Karta pomiary niezależności funkcjonalnej wg zmodyfikowanych kryteriów oceny – Skali FIM,
  5. Formularz informacyjny do Programu „Opieka Wytchnieniowa” – edycja 2022,
  6. Oświadczenie członka Komisji Rekrutacyjnej,
  7. Karta rozliczenia usług opieki wytchnieniowej w ramach Programu „Opieka Wytchnieniowa” – edycja 2022,
  8. Program „Opieka Wytchnieniowa” – edycja 2022.


Pełna treść ogłoszenia w załącznikach:

Ogłoszenie o naborze uczestników programu Opieka Wytchnieniowa  – edycja 2022
Regulamin rekrutacyjny uczestnictwa w programie OW – edycja 2022
Załącznik nr 1 Karta zgłoszenia do programu OW – edycja 2022
Załącznik nr 2 karta pomiaru wg skali FIM – OW – edycja 2022
Załącznik nr 3 formularz informacyjny do programu OW – edycja 2022
Załącznik nr 4 Oświadczenie członka komisji rekrutacyjnej OW – edycja 2022
Załącznik nr 5 karta rozliczenia usług opieki wytchnieniowej OW – edycja 2022


Łęczyca, dnia 23.03.2022 r.

Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Łęczycy ogłasza nabór osoby do świadczenia usługi opieki wytchnieniowej w ramach pobytu dziennego – Program „Opieka wytchnieniowa” – edycja 2022 – Programu  Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej w  ramach Solidarnościowego Funduszu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych.

1.     Nazwa i adres jednostki:
MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W ŁĘCZYCY,

UL. OZORKOWSKA 8, 99-100 ŁĘCZYCA

2.     Określenie stanowiska:
OSOBA WYKONUJĄCA USŁUGĘ OPIEKI WYTCHNIENIOWEJ

3.     Rodzaj zatrudnienia:
UMOWA ZLECENIA

4.     Przewidywany termin zatrudnienia:
MAJ 2022 R. – GRUDZIEŃ 2022 R.

5.     Wymagania formalne:
1)   posiadanie obywatelstwa polskiego lub inne pozwalające na legalne podjęcie pracy na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
2)   posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych oraz do korzystanie z pełni praw publicznych,
3)   brak skazania wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
4)   posiadanie nieposzlakowanej opinii.

6.     Wymagania dodatkowe:
1)     umiejętność dobrej organizacji czasu pracy,
2)     odporność na stres,
3)     samodzielność w działaniu oraz kreatywność,
4)     predyspozycje osobowościowe do pracy z osobami niepełnosprawnymi,
5)  komunikatywność, w tym znajomość alternatywnych sposobów porozumiewania się z osobami niepełnosprawnymi

7.     Kwalifikacje osób świadczących usługi opieki wytchnieniowej:
1)     osoby posiadające dyplom potwierdzający uzyskanie kwalifikacji w zawodzie asystent osoby niepełnosprawnej/pielęgniarka lub innym, zapewniającym realizację usługi opieki wytchnieniowej w zakresie adekwatnym do indywidualnych potrzeb osoby niepełnosprawnej (wynikających z Karty zgłoszenia do Programu „Opieka wytchnieniowa” – edycja 2022, której wzór stanowi załącznik nr 8 do Programu) lub
2)     osoby posiadające, co najmniej roczne, udokumentowane doświadczenie w udzielaniu bezpośredniej pomocy/opieki osobom niepełnosprawnym.

8.     Zakres zadań wykonywanych na stanowisku:
Opieka wytchnieniowa ma za zadanie odciążenie członków rodzin lub opiekunów poprzez wsparcie ich w codziennych obowiązkach lub zapewnienie czasowego zastępstwa. Dzięki temu wsparciu osoby zaangażowane na co dzień w sprawowanie opieki dysponować będą czasem dla siebie, który będą mogły przeznaczyć na odpoczynek i regenerację, jak również na załatwienie niezbędnych spraw. Usługi opieki wytchnieniowej może służyć również okresowemu zabezpieczeniu potrzeb osoby niepełnosprawnej w sytuacji, gdy opiekunowie z różnych powodów nie będą mogli wykonywać swoich obowiązków.

9.     Warunki zatrudnienia:
1)     praca na terenie Miasta Łęczyca, w miejscu zamieszkania osoby niepełnosprawnej,
2)  usługi mogą być realizowane w godzinach od 6:00 do 22:00 przez 7 dni w tygodniu,
3)  ilość dni w tygodniu świadczonej usługi oraz jej zakres zależny będzie od indywidualnych potrzeb osoby niepełnosprawnej,
4)  limit godzin usługi opieki wytchnieniowej dla 1 osoby w ramach pobytu dziennego wynosi 200 godzin.

10. Wymagane dokumenty:
1)     CV;
2)  Kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie oraz przebieg pracy zawodowej.
3)  Oświadczenie o niekaralności.
4)  Oświadczenie o stanie zdrowia pozwalające na wykonywanie pracy na stanowisku osoby wykonującej usługi opieki wytchnieniowej.
5)  Oświadczenie o niekaralności za przestępstwo popełnione umyślnie lub umyślne przestępstwo skarbowe.
6)  Wypełniony kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie wg wzoru stanowiącego załącznik Nr 1 do niniejszego ogłoszenia o naborze.
7)  Podpisane Oświadczenie stanowiące załącznik Nr 2 do niniejszego ogłoszenia o naborze.
8)  Podpisana klauzula informacyjna RODO.

11. Miejsce i termin składania dokumentów:
1)     w Sekretariacie Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Łęczycy
ul. Ozorkowska 8, 99-100 Łęczyca
2)  pocztą na adres Ośrodka, w zamkniętej kopercie opatrzonej imieniem i nazwiskiem oraz adresem do korespondencji i numerem telefonu kandydata z dopiskiem: „Opieka wytchnieniowa”.
3)  e-mailem (skany dokumentów) na adres sekretariat@mopsleczyca.pl (z obowiązkiem dostarczenia oryginałów dokumentów na rozmowę kwalifikacyjną),


Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać

W nieprzekraczalnym terminie do dnia 20 kwietnia 2022 r. do godziny 14:00. Dokumenty, które wpłyną do Ośrodka po upływie wyżej określonego terminu nie będą rozpatrywane.

Kandydaci spełniający wymagania formalne zostaną telefonicznie powiadomieni o terminie rozmowy kwalifikacyjnej.

Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej (https://mopsleczyca.bip.gov.pl/)oraz na tablicy informacyjnej w siedzibie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Łęczycy, ul. Ozorkowska 8

12. Dodatkowe informacje:

Ogłoszenie może zostać odwołane w każdej chwili bez podania przyczyny.

Z uwagi na specyfikę usług Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Łęczycy może ostatecznie nie wyłonić żadnego kandydata do wykonywania usług.

Pełna treść ogłoszenia w załącznikach
Ogłoszenie o zatrudnieniu AOON – edycja 2022
Regulamin rekrutacyjny uczestnictwa w programie OW – edycja 2022