O Ośrodku

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Łęczycy jest jednostką organizacyjną Miasta Łęczyca.

Ośrodek udziela m. in. pomocy finansowej, świadczy usługi z zakresu poradnictwa specjalistycznego, opieki nad osobami starszymi, niepełnosprawnymi i bezdomnymi a przede wszystkim aktywizuje społecznie i zawodowo osoby zagrożone wykluczeniem społecznym.

Poza zadaniami wynikającymi z ustawy o pomocy społecznej łęczycki MOPS realizuje również zadania związane z kompleksowym wsparciem rodziny jak świadczenia rodzinne i pielęgnacyjne, czy działania wspierające dla rodzin wielodzietnych.