Aktualności

MOPS NIECZYNNY

Szanowni Państwo,

Uprzejmie informuję, że w dniu 7 maja 2021 r. (piątek)  Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Łęczycy będzie nieczynny.

Marcin Kupiecki – Dyrektor

Ogłoszenie o zatrudnienie AOON

MOPS.110.4.2021                     Łęczyca, 21 kwietnia 2021 r.

OGŁOSZENIE O NABORZE NA STANOWISKO
ASYSTENTA OSOBISTEGO OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNEJ

DYREKTOR MIEJSKIEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ
W ŁĘCZYCY OGŁASZA NABÓR KANDYDATÓW NA STANOWISKO ASYSTENTA OSOBISTEGO OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNEJ

Nazwa i adres jednostki:
MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W ŁĘCZYCY
, ul. Ozorkowska 8; 99-100 Łęczyca

Określenie stanowiska: ASYSTENT OSOBISTY OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNEJ

Rodzaj zatrudnienia: UMOWA ZLECENIA

Przewidywany termin zatrudnienia: MAJ 2021 R. – GRUDZIEŃ 2021 R.

Wymagania niezbędne:

 1. obywatelstwo polskie,
 2. pełna zdolność do czynności prawnych oraz do korzystania z pełni praw publicznych,
 3. dyspozycyjność,
 4. niekaralność za przestępstwa popełnione umyślnie

Kwalifikacje do wykonywania zawodu opiekuna osobistego osoby niepełnosprawnej. Usługi asystenta mogą świadczyć:

 1. osoby posiadające dokument potwierdzający uzyskanie kwalifikacji w następujących kierunkach: asystent osoby niepełnosprawnej, opiekun osoby starszej, opiekun medyczny,
 2. osoby posiadające co najmniej 6-miesięczne, udokumentowane doświadczenie
  w udzielaniu bezpośredniej pomocy osobom niepełnosprawnym np. doświadczenie zawodowe, udzielanie wsparcia osobom niepełnosprawnych w formie wolontariatu,
 3. osoby wskazane przez uczestnika Programu lub jego opiekuna prawnego.

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku asystenta osobistego osoby niepełnosprawnej polega na:

 1. wyjściu, powrocie lub dojazdach w wybrane przez uczestnika Programu miejsce (np. dom, praca, placówki oświatowe i szkoleniowe, świątynie, placówki służby zdrowia i rehabilitacyjne, gabinety lekarskie i terapeutyczne, urzędy, znajomi, rodzina, instytucje finansowe, wydarzenia kulturalne, rozrywkowe, społeczne lub sportowe);
 2. zakupach, z zastrzeżeniem aktywnego udziału uczestnika Programu przy ich realizacji;
 3. załatwianiu spraw urzędowych;
 4. nawiązaniu kontaktu/współpracy z różnego rodzaju organizacjami;
 5. korzystaniu z dóbr kultury (np. muzeum, teatr, kino, galerie sztuki, wystawy);
 6. wykonywaniu czynności dnia codziennego – w tym przez dzieci z orzeczeniem o niepełnosprawności – także w zaprowadzaniu i przyprowadzaniu ich do lub z placówki oświatowej.

Wymiar i zakres usług opiekuńczych

Ilość dni w tygodniu świadczonych usług oraz zakres zleconych czynności, zależeć będzie od indywidualnych potrzeb podopiecznego. Liczba godzin pracy od 3 do 10 godzin zegarowych w tygodniu w kilku środowiskach. Liczba godzin może ulegać zmniejszeniu lub zwiększeniu w zależności od potrzeb osób objętych usługami opiekuńczymi.

Wynagrodzenie:

Za świadczone usługi asystenta osobistego osoby niepełnosprawnej przysługiwać będzie wynagrodzenie w wysokości od 20,00 zł do 25,00 zł brutto za każdą godzinę zegarową wykonanego zlecenia.

Miejsce wykonywania usługi:

Miejscem wykonywania usługi będzie miejsce zamieszkania podopiecznego oraz inne miejsca niezbędne do wykonywania czynności wynikające z zakresu obowiązków.

Wymagane dokumenty:

 1. CV;
 2. Kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie oraz przebieg pracy zawodowej.
 3. Oświadczenie o niekaralności.
 4. Oświadczenie o stanie zdrowia pozwalające na wykonywanie pracy na stanowisku opiekuna osobistego osoby niepełnosprawnej.
 5. Oświadczenie o niekaralności za przestępstwo popełnione umyślnie lub umyślne przestępstwo skarbowe.
 6. Wypełniony kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie wg wzoru stanowiącego załącznik Nr 1 do niniejszego ogłoszenia o naborze.
 7. Podpisane Oświadczenie stanowiące załącznik Nr 2 do niniejszego ogłoszenia o naborze.

Miejsce i termin składania dokumentów:

 1. w Sekretariacie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Łęczycy, ul. Ozorkowska 8; 99-100 Łęczyca
 2. pocztą na adres Ośrodka, w zamkniętej kopercie opatrzonej imieniem i nazwiskiem oraz adresem do korespondencji i numerem telefonu kandydata z dopiskiem: „Opiekun osobisty osoby niepełnosprawnej”.
 3. e-mailem (skany dokumentów) na adres sekretariat@mopsleczyca.pl (z obowiązkiem dostarczenia oryginałów dokumentów na rozmowę kwalifikacyjną),

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać w nieprzekraczalnym terminie do dnia 29 kwietnia 2021 r. do godziny 14:00. Dokumenty, które wpłyną do Ośrodka po upływie wyżej określonego terminu nie będą rozpatrywane.

Kandydaci spełniający wymagania formalne zostaną telefonicznie powiadomieni o terminie rozmowy kwalifikacyjnej.

Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej (https://mopsleczyca.bip.gov.pl/) oraz na tablicy informacyjnej w siedzibie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Łęczycy, ul. Ozorkowska 8.

Dodatkowe informacje:

Nabór zostanie przeprowadzony zgodnie z ustawą z dnia 21 listopada 2008r., o pracownikach samorządowych (tekst jednolity: Dz. U. z 2019r., poz. 1282) oraz Procedurą naboru na stanowiska pomocnicze i obsługi w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Łęczycy wprowadzoną Zarządzeniem Nr MOPS.021.7.2019 Kierownika Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Łęczycy z dnia 02 lipca 2019 r.

Ogłoszenie może zostać odwołane w każdej chwili bez podania przyczyny.

Z uwagi na specyfikę usług Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Łęczycy może ostatecznie nie wyłonić żadnego kandydata do wykonywania usług.

PEŁNA TREŚĆ OGŁOSZENIA

OGŁOSZENIE O NABORZE

O G Ł O S Z E N I E    O    N A B O R Z E

Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Łęczycy

informuje o rozpoczętym naborze chętnych osób niepełnosprawnych do programu „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2021

Głównym celem programu jest wsparcie osób niepełnosprawnych w wykonywaniu codziennych czynności, funkcjonowaniu w życiu społecznym oraz wspomaganie osób niepełnosprawnych w podejmowania wszelkich aktywności. Korzystanie z usług asystenta umożliwi osobom niepełnosprawnym prowadzenie bardziej aktywnego i samodzielnego trybu życia.

Posiadasz orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności lub dziecko z niepełnosprawnościami ze wskazaniami konieczności opiekli pomocy innej osoby ?

Weź udział w projekcie „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej”

USŁUGI ASYSTENTA

W SZCZEGÓLNOŚCI MOGĄ POLEGAĆ NA POMOCY ASYSTENTA W

 1. wyjściu, powrocie lub dojazdach w wybrane przez uczestnika Programu miejsce (np. dom, praca, placówki oświatowe i szkoleniowe, świątynie, placówki służby zdrowia i rehabilitacyjne, gabinety lekarskie i terapeutyczne, urzędy, znajomi, rodzina, instytucje finansowe, wydarzenia kulturalne, rozrywkowe, społeczne lub sportowe);
 2. zakupach, z zastrzeżeniem aktywnego udziału uczestnika Programu przy ich realizacji;
 3. załatwianiu spraw urzędowych;
 4. nawiązaniu kontaktu/współpracy z różnego rodzaju organizacjami;
 5. korzystaniu z dóbr kultury (np. muzeum, teatr, kino, galerie sztuki, wystawy);
 6. wykonywaniu czynności dnia codziennego – w tym przez dzieci z orzeczeniem o niepełnosprawności – także w zaprowadzaniu i przyprowadzaniu ich do lub z placówki oświatowej (usługa asystenta na terenie szkoły może być realizowana wyłącznie w przypadku, gdy szkoła nie zapewnia tej usługi).

Osoby zainteresowane, chcące skorzystać z usług asystenta proszone są o wypełnienie KARTY ZGŁOSZENIA  stanowiącej załącznik do Programu.


Karty należy złożyć w następujący sposób:

 • dostarczyć do siedziby Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej  w Łęczycy, ul. Ozorkowska 8, 99-100 Łęczyca
 • wysłać poczta tradycyjną na adres :

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Łęczycy
ul. Ozorkowska 8, 99-100 Łęczyca

Przewidywana liczba uczestników Programu to 15  osób / liczba miejsc ograniczona /.


Nabór zgłoszeń prowadzony jest w trybie ciągłym do wyczerpania limitu miejsc. W przypadku pytań, wątpliwości lub trudności z wypełnieniem karty zgłoszenia prosimy o kontakt telefoniczny z pracownikami Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Łęczycy  tel. 24 721 23 71 e-mail:  sekretariat@mopsleczyca.pl

Pełna treść ogłoszenia

KARTA ZGŁOSZENIA DO PROGRAMU
„Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej”– edycja 2021

Informujemy, że 7 maja 2021r. (piątek) Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Łęczycy będzie nieczynny. Jest to spowodowane tym, że w tym roku dzień 1 maja przypada w sobotę. W związku z tym pracownicy odbiorą dzień wolny za przypadające w sobotę Święto Pracy. Za wszelkie utrudnienia przepraszamy.

Szczegółowe informacje w tym zakresie zawiera Zarządzenie Nr MOPS.021.5.2021 Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Łęczycy z dnia 20 kwietnia 2021 r. w sprawie ustalenia dnia wolnego od pracy w zamian za święto przypadające w sobotę 1 maja 2021 roku

Do góry