Aktualności

Szkolenie opiekun osób starszych

Projekt „Łęczycka Integracja” współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na latach 2014-2020

W ramach Projektu „Łęczycka Integracja” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020, w dniach od 29 sierpnia 2022 r. do 15 września 2022 r.. jest realizowany kurs opiekuna osób starszych.

Kurs rozpoczął się zajęciami z wiedzy teoretycznej, który dopuszczał uczestników do praktycznej nauki zawodu. W kursie uczestniczą osoby, które podczas zajęć nabywają wiedzę teoretyczną i umiejętności praktyczne przygotowujące do pracy w zawodzie opiekuna osób starszych. Osoby, które przystąpiły do kursu i z wynikiem pozytywnym zdadzą egzamin będą miały szansę zdobyć doświadczenie w zawodzie opiekuna osób starszych.

HARMONOGRAM ZAJĘĆ
Pierwszy tydzień
Całościowy harmonogram zajęć

ZAPYTANIE OFERTOWE Nr MOPS.271.2.2022 z dnia 11.08.2022 r. przygotowanie obiadów

Projekt „Łęczycka Integracja”
współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskie Funduszu Społecznego

Łęczyca, dnia  11 sierpnia 2022 r.

Nr MOPS.271.2.2022

ZAPYTANIE OFERTOWE
o wartości poniżej 130.000 zł netto

dot. usługi polegającej na przygotowaniu i dowiezieniu do miejsca zamieszkania Klienta dwudaniowych obiadów dla podopiecznych Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Łęczycy.

Postępowanie prowadzone jest zgodnie z art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2021r. poz. 1129 ze zm.) oraz Regulaminem udzielania zamówień publicznych o wartości szacunkowej poniżej 130.000 zł Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Łęczycy nadanego Zarządzeniem Nr MOPS.021.11.2021 Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Łęczycy z dnia 29 listopada 2021r.

Przedmiotem zamówienia jest usługa przygotowania i dowożenia posiłków osobom objętym wsparciem przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Łęczycy.

Zakres usługi:
Przygotowanie i wydanie jednego gorącego dwudaniowego posiłku obiadowego dziennie o kaloryczności i gramaturze odpowiedniej dla osób dorosłych, w dni robocze od poniedziałku do piątku, tj. maksymalnie 4.032 obiady w skali 12 m-cy, osobom, które własnym staraniem nie mogą go sobie zapewnić, a Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Łęczycy przyznał im to świadczenie.

Pełna treść zapytania ofertowego w załączniku
ZAPYTANIE OFERTOWE


WYNIKI

OGŁOSZENIE O NABORZE NA STANOWISKO OPIEKUNKA ŚRODOWISKOWA 

 Projekt „Łęczycka Integracja”
współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskie Funduszu Społecznego

Łęczyca, dn. 03.08.2022 r.

DYREKTOR MIEJSKIEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W ŁĘCZYCY
 OGŁASZA NABÓR NA STANOWISKO: OPIEKUNKA ŚRODOWISKOWA

Osoba ubiegająca się o zatrudnienie musi spełnić następujące wymagania niezbędne do zatrudnienia na danym stanowisku:

 • posiada obywatelstwo polskie;
 • posiada wykształcenie minimum zawodowe;
 • posiada pełną zdolność do czynności prawnych i korzysta z pełni praw publicznych;
 • nie była karana za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe;
 • stan zdrowia pozwala na zatrudnienie na określonym stanowisku;
 • ma nieposzlakowaną opinię;
 • mile widziane doświadczenie w pracy z osobami starszymi, wymagającymi opieki.

Wymagania dodatkowe

 • wysoka kultura osobista;
 • umiejętność organizowania pracy w domu klienta.;
 • umiejętność nawiązywania kontaktów interpersonalnych;
 • mile widziane posiadanie kursu w zakresie opieki nad osobami starszymi
 • mile widziane prawo jazdy kat. B

PEŁNA TREŚĆ OGŁOSZENIA

Ogłoszenie o naborze
Kwestionariusz osobowy załącznik Nr 1
Oświadczenie załącznik Nr 2

WYNIKI

Zapytanie ofertowe nr MOPS.271.21.2022 z dnia 01.08.2022r.

Projekt „Łęczycka Integracja”
współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskie Funduszu Społecznego

Miasto Łęczyca / Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Łęczycy z siedzibą w Łęczycy, ul. Ozorkowska 8, zwane dalej Zamawiającym, zaprasza do składania ofert w postępowaniu na przeprowadzenie kursu opiekuna osób starszych w projekcie „Łęczycka Integracja” realizowanym w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020.

ZAPYTANIE OFERTOWE NR MOPS.271.1.2022 Z DNIA 01.08.2022 r.

Załącznik nr 1 Formularz ofertowy wraz z oświadczeniem o braku powiązań z zamawiającym
Załącznik nr 2 Umowa do zapytania ofertowego nr MOPS.271.1.2022
Załącznik nr 3 Wykaz wykonanych usług
Załącznik nr 4 Umowa powierzenia przetwarzania danych osobowych
Załącznik nr 5 Opis przedmiotu zamówienia

Zmiana godzin pracy

U W A G A

Informujemy, że w związku z falą upałów
od dnia 28 czerwca (wtorek) do dnia 1 lipca (piątek) zmianie ulegną godziny pracy
Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Łęczycy.

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Łęczycy będzie czynny
w godzinach 6:30 – 14:30.

Do góry