Zapytanie ofertowe nr MOPS.271.21.2022 z dnia 01.08.2022r.

Projekt „Łęczycka Integracja”
współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskie Funduszu Społecznego

Miasto Łęczyca / Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Łęczycy z siedzibą w Łęczycy, ul. Ozorkowska 8, zwane dalej Zamawiającym, zaprasza do składania ofert w postępowaniu na przeprowadzenie kursu opiekuna osób starszych w projekcie „Łęczycka Integracja” realizowanym w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020.

ZAPYTANIE OFERTOWE NR MOPS.271.1.2022 Z DNIA 01.08.2022 r.

Załącznik nr 1 Formularz ofertowy wraz z oświadczeniem o braku powiązań z zamawiającym
Załącznik nr 2 Umowa do zapytania ofertowego nr MOPS.271.1.2022
Załącznik nr 3 Wykaz wykonanych usług
Załącznik nr 4 Umowa powierzenia przetwarzania danych osobowych
Załącznik nr 5 Opis przedmiotu zamówienia